Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
折中 折回 折射 折拢 折断 折磨 折算 折缝 折页
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 折中
[zhe2 zhong1] (чい) (ددواړو خوا دګذشت په اثر);جوړجاړی;جوړنه;جوړه;جوړېدل;دخطر سره مخامخ كول;درسوا كېدو سره مخامخ كولك درسوا كېدو سره مخامخ كېدنه;روغه;روغه كول;سازش;صلح;مصالحت پخلا More…
2. 折中
[zhe2 zhong1] (чい) پخلاكېدونكى;د روغې وړ
3. 折回
[zhe2 hui2] (ч) پربل مخ اړول;جاروتل;راواپس کول;ستنول;ګرځېدل;لپو;جارايستل;پستنه
4. 折射
[zhe2 she4] (ч甮) (انكسار);انکسار;مانيدنه;کږېده ◊ [zhe2 she4] (ч甮) (درڼا);ماتول;منكسركول;کږول
5. 折拢
[zhe2 long3] (ч胠) (لكه دچاكو);(لكه دكتاب);بندول;بندي كول;پورې كول;پورې کول;پوري کول;پوري کېدل;تړل;ټپول;كتول;مسدود;پېچې;پله پوري
6. 折断
[zhe2 duan4] (ч耞) چاکول;چاود;درز;شکست;كسر;کسر;ماته;ماتوالى;ماتوالی;ماتېدنه;ماتېده;هډ ماتوالی;انکسار;مروړل
7. 折磨
[zhe2 mo2] (ч縤) رنج;ازار;آزار;ازارول;تزنول;تعذيب;تعذيبول;تنګول;جوټول;څرمن ايستل;ځکلول;ځلبلاندول;ځواني;ځورول;ځورېده;ځېسل;ربړ;ربړول;زجر;زجرورکول;زلما;ستونزه;سروغل;سوهېدل;شکنجه;شکنجه کول;شکنجه More…
8. 折磨人的
[zhe2 mo5 ren2 de5] (ч縤) خسته کن;ستومانه کوونکی;ستومانوونکی;طاقت فرسا;هلاکوونکی
9. 折算
[zhe2 suan4] (ч衡) اړول;بدلول;بې ځانه لګول;پچلول;په بل دين شوې;تبادله كول;ګرزول;له عقيدې څخه اړول;معناته تغير وركول;اوښتل;بل دين منل
10. 折缝
[zhe2 feng2] (ч羅) ګونجه;(قات كول);ايجادول ابتكار كول;برندول;پيچا كول;تو ليدول;جوړول;جوهړه;چوغول;چوملکول;چوهره;چين;چين ور کول;غبرګول;قات;قت;كات كول;ګونځه;ګويه;کت;کوښت;منځ ته را More…
11. 折页
[zhe2 ye4] (ч) سريال;سېريال;کت;لړیز;قات کېدونکی;طى;غبرګون;برابري