Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抛在 抛射 抛掷 抛物 抛锚
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[pao1] (┻) اوبېدنګ;اوبېدنه;په قالب كې اچونه;چدن;چودن;چوهن;رېخته ګرې;قالب;قالبيدونكۍ;ويشته;ويلوونکی;سله;تويونه ◊ [pao1] (┻) اوچتېدنه;پر سول;پړسيدل;تمامونکی;جګول پورته More…
[pao1 zai4 hou4 tou2] (┻繷) ( تر);( ترچا);پېشېدل;تر مخ کېدل;تيريدل;دمخه كيرل;زغاست
3. 抛射物
[pao1 she4 wu4] (┻甮) ( لكه دټوپك يا دتوپك ګولى );ګولۍ;هغه څه چې ادزور يا د محرك طاقت په واسطه غور زول كيږي
4. 抛掷
[pao1 zhi4] (┻耏) ( دغاړې او اوږو تر مينځ );(په ما لګه او مرچولړلى);(دتوږلو په ماشين كې);اچول 
;ارتاوول;ارتېيل;پړتاوول;په اسانۍ ارتېينه;چوپتوب;دغوايى غوښه;دغوښې More…
5. 抛物线
[pao1 wu4 xian4] (┻絬) استعاره;مخروطي مقطع پرابو
6. 抛锚
[pao1 mao2] (┻零) (سقوط);انډو خر;بدېدنه;پر اجزاو وېشنه;پريو تنه;جام;خرابتيا;خرابوالی;خرابونه;خرابېده;خرابي;ړنګتوب;ړنګونه;ړنګېدنه;ګډه وډه نڅاچه شور ما شور پكى ډير وى غو يمنډ;ګړوبېدنه;لو More…