Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拓展 拓片
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ta4] (┹) احتکاک;اصطکاک;بلوره;مالش;مږنه;مروړنګ;مروړنه;مښن;مښنګ;مښنه;موښنه;موښا;کښېکښنه
2. 拓展
[tuo4 zhan3] (┹甶) (لكه فرش);ار تول;ازادول;الغچول;اوږدېدل;پراخول;ترېيل;تفصيل ور كول;جګول;چګول;خيرول;ډېرول;ډېرېدل;زياتول;زياتېدل;شوارول;غځول;غځېدل;غوړول;ګوته په More…
3. 拓片
[ta4 pian4] (莪) احتکاک;اصطکاک;بلوره;مالش;مږنه;مروړنګ;مروړنه;مښن;مښنګ;مښنه;موښنه;موښا;کښېکښنه