Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拘手 拘押 拘束 拘泥 拘礼 拘禁
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ju1 shou3 xing2 ju4] (╇もㄣ) اتكړۍ;چېن;چېنل;ځولنې کول;دوسپنه;زنځير;زولنه;کړۍ;لېړ;ولچك ځينځير;هټکړۍ
2. 拘押
[ju1 ya1] (╇┿) ;وېره
3. 拘束
[ju1 shu4] (╇) ناراحته
4. 拘泥刻板的
[ju1 ni4 ke4 ban3 de5] (╇猟ㄨ狾) نشاسته يي;قاق
5. 拘泥形式的
[ju1 ni4 xing2 shi4 de5] (╇猟Α) ځير;دښه خوى خاوند;دښوكړو وړو ماوند;دقيق;مهذب;حساس
6. 拘泥形式的人
[ju1 ni4 xing2 shi4 de5 ren2] (╇猟Α) صورت پرست
7. 拘泥礼仪
[ju1 ni4 li3 yi2] (╇猟搂祸) په جوته;په قانونى تو ګه;په ادارى ډول;په رسمى ډول;رسمأ;رسماً;رسميت
8. 拘礼的
[ju1 li3 de5] (╇搂) پټ خولى;تربختي;تړبوخه;تمبوخه;چوپ;دپ;دوپ;غلى;ګوځ موځی;ګوڼس;سونډ مونډ;پټه خوله;کم ګوی
9. 拘禁
[ju1 jin4] (╇窽) اجبار;الزام;بندګي;بنده ګي;بندونه;تحديد;جبر;دافكار و او احساساتو تحديدونه;را ګرزونه;مجبورتيا;مجبوروالی;مجبورونه;مجبوري;ناچاري;نيونه;ير طبيعى More…