Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
挤入 挤出 挤奶 挤满 挤进
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 挤入
[ji3 ru4] (澜) ( په زوره );بي بلنى راتلل;بي سته ورتلل;حيرانتيا;خورول;سايوان;سرود;ورننه ايستل;تهاجم;بې بلنې ورتلل;په زوره ننوتل;تېر_ ى كول
2. 挤出
[ji3 chu1] (澜) (په زور ياچل);(دچا ياشى);ځاى نيول;لاندې كول;نيول
3. 挤奶
[ji3 nai3] (澜イ) لوغ;لوغنه;ولشونی
4. 挤满的
[ji3 man3 de5] (澜骸) ټانټوبۍ;اتمبار;ازدحام;الغاوتلغاو;اندېرۍ;انډېرۍ;بامبيڼ;برياله;بهير;بيروبار;پنډو;پنډېدل;تپ;ترنډۍ;تورتيپ;ټم ټيلا;جم و More…
5. 挤进
[ji3 jin4] (澜秈) لای;( لكه ځان په بړستن كې );انرژي;اوډل;بدوهل;پټول;تاوول;چوڼل;چوڼلى;چين;چين وهل;ژوند;سېك;شاټوغى;نغښتل;چوهره