Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
描图 描画 描绘 描述
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 描图
[miao2 tu2] (磞瓜) ( لكه ديوه سړى شجره );( لكه رسم يا نقشه );اثر;البشاکه;انځور;انځور کښنه;ايستل;بڼه;بېلګه;بياموندل;پته;پل اخيستل;پل په پل پسې More…
2. 描图
[miao2 tu2] (磞瓜) ترسيم;دټوپ اودزړه ددرزيدو دښودلو اّله;دخاپي ايښودنه;درګ;كاپي;كاپي شوى انځور;كاپي كول
3. 描图纸
[miao2 tu2 zhi3] (磞瓜) چربه
4. 描图者
[miao2 tu2 zhe3] (磞瓜) دنقشې ايستلو سامان لټوونكى
5. 描画
[miao2 hua4] (磞礶) تشريح;تصوير;تعريف;تمثال;توصيف;شرح;عکس
6. 描画的
[miao2 hua4 de5] (磞礶) منقش;جوهړه
7. 描绘 ... 轮廓
(磞酶 ... 近锅) پروفيل;اوڅار;ايسند;بارز;بېوره;جلي;جوت;د پېژندنې څېره;دنيم مخ تصوير;ديواړخ نخشه ايستل;رډ بډ;رغ;رک;ګاڼه;لايځ;مقطع;نيمه خوا;نيم رويه;لنډه پېژندنه;لنډيز
8. 描绘出
[miao2 hui4 chu1] (磞酶) ( لكه ديوه سړى شجره );( لكه رسم يا نقشه );اثر;البشاکه;انځور;انځور کښنه;ايستل;بڼه;بېلګه;بياموندل;پته;پل اخيستل;پل په پل پسې More…
9. 描述为
[miao2 shu4 wei2] (磞瓃) بيانول;تشريح كول;روښانول;ښودل;شرحه کول;غټ غټ ټكى څرګندول;تشريحول;تصويرول;تعريفول;ترسيمول;تعبيرول;مجسمول;توصيف;منعکسول;ليکل
10. 描述的
[miao2 shu4 de5] (磞瓃) تشريحى;تشريحي;وصفي