Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
放下 放低 放债 放列 放在 放大 放学 放宽 放射 放屁 放心 放手 放掉 放晴 放松 放毒 放气 放火 放牛 放牧 放纵 放置 放肆 放荡 放行 放逆 放鹰
selected terms: 41

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fang4 xia4 ban1 ji1] (ф诀) لټکه;چجک;افول;پورته کول;تروټه;چګول;دوچنده;دېتانت;ډيټانټ;ماشه;قاش;ليندکۍ;څرخول
2. 放低
[fang4 di1] () اخېړل;آخېړل;پر ځای کول;په قار بر پښيد دټنډى تر يو ېدل;تريو;تنزل کول;تنزيلول;ټنډل;ټيټول;څوړ;خوابدى كول;زېردست;سپكو ل;سفلي;ښکتنی;ښکته کېدل;سيمګلول;كښته كول;ګل More…
3. 放债人
[fang4 zhai4 ren2] (杜) پور ورکوونکی;مطالب;مرتهن
4. 放债者
[fang4 zhai4 zhe3] (杜) پور ورکوونکی;مطالب;مرتهن
5. 放列
[fang4 lie4] () څېلمه
6. 放在地上
[fang4 zai4 di4 shang4] () ابادونه;احداث;اراضي;اساس;استوار;اڼلی;اوړه شوی;ايريانېدل;بنسټ;بنياد;پاته راتلل;تاداو;تاسيس;تهداب;ټينګ;حجت;ځمکه;څوکلی;خاوره;خاوړه ډكر;خولبر;دځمكې More…
7. 放在地面上
[fang4 zai4 di4 mian4 shang4] () ايجاد;تشکل;تشکيل;تعليم و تربيه;دتياثر له ژور ځاى نه ننداره كوونكى;دسيند دتل كب
8. 放在新地方
[fang4 zai4 xin1 di4 fang1] (穝よ) انتقال;انتقالول;تبديل;تبديلي;کډه
9. 放大
[fang4 da4] () دبابيالی
10. 放学
[fang4 xue2] (厩) ازادول;الغچول;ترېيل;رېشل;شوارول;لواتول;صادرېده;صافول
11. 放宽
[fang4 kuan1] (糴) More…
12. 放宽限制
[fang4 kuan1 xian4 zhi4] (糴) دازادې عقيدې څښتن;ازادول;ازادي وركول;محدوديتونه او بنديزونه له منځه وړل.
13. 放射
[fang4 she4] (甮) راديواکتيف;راډيو اكټيو
14. 放射光线
[fang4 si4 guang1 xian4] (甮絬) بړانګه;بنګړه;بيچه;پلوشه;څېړ;داوربلكې ياكوم څاروى رڼا وركوونكى برخه;ډيره كوچنى ټوټه;ذره;ربڼه;رڼاوركوونكې;سونډ;شعاع;شغله;غوړانګه;ګړول;کيله;نصف قطر;نيم More…
15. 放射性
[fang4 she4 xing4] (甮┦) راديواکتيفيت;دوړانګو په ډول انرژى تيتونه;ديوه جسم هغه خاصيت چه خپلى پټى وړانګى دباندى خپرى كړى;راډيواكټويټى;راډيواکټېويټي
16. 放射线
[fang4 she4 xian4] (甮絬) بريښدنه;پړ كيدنه;ځلونه;وړانګى اچونه;شعاعي;شينده ◊ [fang4 she4 xian4] (甮絬) بړانګه;بنګړه;بيچه;پلوشه;څېړ;داوربلكې ياكوم څاروى رڼا وركوونكى برخه;ډيره كوچنى More…
17. 放射线学
[fang4 she4 xian4 xue2] (甮絬厩) راډيولوجي
18. 放射能
[fang4 si4 neng2] (甮) راديواکتيفيت;دوړانګو په ډول انرژى تيتونه;ديوه جسم هغه خاصيت چه خپلى پټى وړانګى دباندى خپرى كړى;راډيواكټويټى;راډيواکټېويټي
19. 放屁
[fang4 pi4] (Ь) انډت;انډز;باد ماتېدل;بادماتی;بز;پس;پسکه;پسکۍ;پوسکۍ;پوسکۍ اچول;پونګی;تيز;ټر;ټس;ټيز;چاودل;ډت;ډز;غرت;ټرهار
20. 放心
[fang4 xin1] (み) (بيا);اطمينان;بيمه;تامين;تسلى;دلاسایي;دلجويي;دلداري;ډاډ;ډاډمني;قناعت;قوت ورکونه;لوساتی;ډاډنه;پوړاينه