Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
有为 有义 有些 有人 有价 有企 有余 有保 有关 有决 有分 有利 有同 有好 有嫌 有学 有希 有帮 有序 有弹 有影 有待 有微 有德 有性 有意 有感 有成 有所 有才 有报 有攻 有效 有斑 有方 有时 有望 有机 有权 有条 有来 有毒 有毛 有气 有浮 有点 有生 有用 有病 有的 有盈 有益 有知 有碍 有礼 有神 有秩 有系 有组 有经 有绒 有缺 有罪 有胆 有能 有良 有节 有苦 有营 有蓬 有血 有角 有言 有许 有责 有趣 有选 有野 有门 有阴 有雄 有风 有髓 有鳞
有利可 有利害 有利益
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[you3 li4 ke3 tu2] (Τ瓜) انتفاعي;باثمره;سود من;سودمن;ګټور;مثمر;مغتنم;نافع;فائده مند;اقتصادي;ګټو
[you3 li4 hai4 guan1 xi4 de5 ren2] (Τ甡闽╰) باس;تشناب;شخصي;محرم
3. 有利益的
[you3 li4 yi4 de5] (Τ痲)   مزدوركول;اجرت;اجوره;ادا كول;اداکول;اوجره;اودوم;باړی;تاديه كول;تاوان وركول;تلول;تمبوخه;تنخا;تويول;تويېدل;جبران كول;حق الزحمه;حق وركول;دارو More…