Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
杀人 杀死 杀菌 杀青
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[sha1] (炳) ادم کش;آدمکش;اکاړ;بې رحمانه;بېرحمه;تېرغمونی;جابر;خوروړی;خونخوار;خونړى;خونکار;خوني;درنده;دقتل;زولال;سختزړی;سنګدل;ظالم;ظلم کوونکی;قاتل;کلک زړی;وژونى
2. 杀人
[sha1 ren2] (炳) آدمکش;آدمکشي;خون;خونى;دانسان وژنه;قاتل;قتل
3. 杀人案件
[sha1 ren2 an4 jian4] (炳ン) مړکونه;آدمکشي;بوږه;ترورول;چوړ;چوړول;خون;ډبرول;ذبح کول;سټول;سنسکريټ;قتل;قتلول;کوتل;هلاکونه;هلاکېدنه;وژل;وژلنه;وژله;وژلون;وژنګ;وژنه;وژون;لمر تندره;مرګ;خونرېزي
4. 杀死
[sha1 si3] (炳) اساسى  برخه جوه;دبوټود ډ نډنډر تار تار ماده;زور سيك;قوت;مغز;درونه;پت;صميم;لباب;لب
5. 杀菌剂
[sha1 jun1 ji4] (炳颠警) انتي سېپتيک;دخساتوب مخه نيوونكى;ضد عفوني دارو;ضدعفوني;ميكروب وژونكى;ميكروب وژونكى دارو
6. 杀菌的
[sha1 jun1 de5] (炳颠) انتي سېپتيک;دخساتوب مخه نيوونكى;ضد عفوني دارو;ضدعفوني;ميكروب وژونكى;ميكروب وژونكى دارو
7. 杀青
[sha1 qing1] (炳獵) چالانول