Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
标准 标号 标定 标枪 标桩 标点 标示 标识 标语
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[biao1 zhun3 hua4] (夹非て) برابرونه;معياري كول;ستندرديزاسيون;توحيد
[biao1 zhun3 chi3 cun4] (夹非へ) کليبر;( ګيج );اندازه;اندازه اخستل;اندازه كول;اندازه کول;پرتله كول;پلودل;پمل;په کچه کول;پېمدل;پيمانه کول;چووک;سنجول;ګزول;کچل;کچول;کلل;ميچه;ميچول
3. 标号
[biao1 hao4] (夹腹) آبترازو;پزړی;پوړۍ;پېر;تصنيفول;تماشاچي;ټولګى;ټولګی;جماعت;جومات;څنګه والی;څيری;درجه;ډله;رتبه;رقعه;سطح;سويه;صنف;طبقه;فريق;قطر;کلاس;لرلری;لېول;مرحله;نمبر;نمره;جنسيت;سورت;لمبر More…
4. 标定
[biao1 ding4] (夹﹚) More…
5. 标定
[biao1 ding4] (夹﹚) معياري
6. 标枪
[biao1 qiang1] (夹簀) سانګه;نيزه;شلګى;شل
7. 标桩
[biao1 zhuang1] (夹嘉) (دموږو په واسطه);انعام;باتۍ;بالټۍ;بتۍ;بريدټاكل;بېترۍ;بېټرۍ;پليته;پيسې پرې ايښودل;تړ;تير;جايزه;خاده;خازه;خطر;(په);کې اچول;داو;داووهل;ډاګه;ستنه چې خلك به پرې تړل كيدل More…
8. 标点
[biao1 dian3] (夹翴) (كامه;پواسطه دمتن دمعنا وو توضيح كول;ټكى ندايه );ټکي اېښودل;ددغو علامو پواسطه بيلول;دعلامو لكه
9. 标点
[biao1 dian3] (夹翴) تنقيط;دتنقيط علامه ايښودنه;نقطه اېښودنه
10. 标示牌
[biao1 shi4 pai2] (夹ボ礟) پلګ;د رسامۍ دړه
11. 标识
[biao1 shi2] (夹醚) مارک;رښک;( دټانك ديوموډ ل نښه );( ع );اثر;اشاره;اصلاح کول;اعشاريه;البشاکه;امتياز;بې لاري کېدل;بېلګه;پام کول;پاملرنه More…
12. 标语牌
[biao1 yu3 pai2] (夹粂礟) اشتهار پاڼه;اشتهار ځړول;اشتهارلګول;اعلا نول;اعلان;اعلان ليك;پړچتۍ;تغونه;جوسه;څرګندول;لوحه;اعلان ځړول_لګول;شِعار