Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
栗子 栗树 栗的 栗色
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[li4] (稾) ( لكه له ويرې );پوړکېدل;پوڼېدل;ترېدل;ترېدنه;تهېدل;ټانک کښل;ځمبا;ډبۍ;ذمه وهل;رپا;رپېدل;رپېدنه;رپيدنګ;رېږد;رېږدېدا;رېږدېدل;ړپړېدل;سوسکېدل;ګبڼۍ;ګبڼۍ اخستل;ګړبوزه;ګګړوزه;ګګړوزې More…
2. 栗子
[li4 zi5] () پاړبنج;خرمائي;خورمايي;سوربخن نسوارى رنګ;يوډول ونه او دهغې ميوه;سرنګ;رېنى;زرځ;سرخه
3. 栗树
[li4 shu4] (攫) پاړبنج;خرمائي;خورمايي;سوربخن نسوارى رنګ;يوډول ونه او دهغې ميوه;سرنګ;رېنى;زرځ;سرخه
4. 栗的
[li4 de5] () پاړبنج;خرمائي;خورمايي;سوربخن نسوارى رنګ;يوډول ونه او دهغې ميوه;سرنګ;رېنى;زرځ;سرخه
5. 栗色毛的
[li4 se4 mao2 de5] (︹を) شلخى;ښورکی;ارداوه;اړوب;حنايي;ړوز;ښځلی