Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
橡木 橡树 橡皮 橡胶
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xiang4] (倔) خلنځه;( بلوط );بلوط;بنج;څېړۍ;څيړۍ
2. 橡木
[xiang4 mu4] (倔れ) خلنځه;( بلوط );بلوط;بنج;څېړۍ;څيړۍ
3. 橡木
[xiang4 mu4] (倔れ) دڅيړۍ
4. 橡木制的
[xiang4 mu4 zhi4 de5] (倔れ) خلنځه;( بلوط );بلوط;بنج;څېړۍ;څيړۍ
5. 橡树
[xiang4 shu4] (倔攫) خلنځه;( بلوط );بلوط;بنج;څېړۍ;څيړۍ
6. 橡皮搽
[xiang4 pi2 ca1] (倔ブ穏) پنسل پاک;پاكوونكى;پنسل پاك;پيشوخوټ;تخته پاك;توږونكى;ژاوله;کنډ;کونډری;لاسا
7. 橡胶
[xiang4 jiao1] (倔溅) لاستيک;(لكه پنسل پاك);(هغه لوبه چې ګټل اوبايلل معلوموي);پاكوونكى;پنسل پاک;پيشوخوټ;توږونكى;دريمه لوبه;رابړي;ربړ;(ربڼ);ژاوله;کنډ;کونډری;لاسا;مښونكى;کاوچوکي;کاوچوک;رابړ