Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
死亡 死命 死地 死板 死活 死的 死脑 死记 死面 死鬼
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 死亡
[si3 wang2] () ادم کش;آدمکش;بې امانه;پناکېدونکی;خونړى;خونکار;خوني;زرلرونكى;سرشخه;فاني;فنا کېدونکی;قاتل;مخالف;مهلك;مهلک;وژونكى;وژونکی;وژونی;مماتي;مړونی;هلاهل;مرګي;مرګانه
[si3 wang2 shu4 mu4] (计ヘ) فنا;مرګ;مرګ مړينه;مړينه;وفيات;تلفات;مرګ ژوبله
3. 死命
[si3 ming4] (㏑) مايوسانه;ناامېدانه
4. 死地
[si3 di4] () سونج;مهلکه
5. 死板
[si3 ban3] (狾) ټينګوالى;سخت والى;شخ والى;شخوالی;شخېده;علم فروشي;فضل فروشي;کلکوالی;جمود
6. 死板的
[si3 ban3 de5] (狾) (لكه ټوټه);(لكه دتوپك);آبګوشت;احتياطي;احمق;اذوقه;آذوقه;ارګانه;آره;اعمال;افعال;بدنه;بې More…
7. 死活
[si3 huo2] () برخليک;آب ودانه;اجل;اځل;آخر;ازل ليک;آسان;اشنا;انتهاپسند;بخت;بدبختى;پېڅه;تاله;تباهى;تقدير;تندي ليک;تهلکه;ټنډه ليک;خمنډ;خميره کېدل;د خدای More…
8. 死的
[si3 de5] () اځل;الاستي;الاستی;الونيا;اندرغپ;بې حركته;بې حسه;بېدرکه;بېكاره;بي مينى;په پوره تو ګه;تري تم;تهلکه;خدای More…
9. 死脑筋
[si3 nao3 jin1] (福惮) ټوقمار;ابله;احمق;اغفالول;انايي;باډو;باو وهلی;باوله;بړبنګ;بودله;بوړ;بوزي بنده;بې عقل;بې عقله More…
10. 死记
[si3 ji4] (癘) (په خوړو);(لكه دا زموينى دپاره);اپېلل;بردمول;په بېړه مطالعه كول;په خوړو ډكول;پېمدل;ټنډول;چاغول;چاغېدل;څربول;خرټول;ډکول;ژرژر خوړل;سيخل;شلنډول;غړچ وهل
11. 死记
[si3 ji4] (癘) ضابطه
12. 死记硬背
[si3 ji4 ying4 bei1] (癘祑串) بې فكره عمل;په ميخانكې ډول يا دونه;دتوتي غوندې يادونه;دعادت له مخې
13. 死面
[si3 mian4] () پتير;شنالغه;ګوجک;بورخنګ
14. 死鬼
[si3 gui3] (碍) ابليس;اټه;او شرير سړى;بدغونی;بوج;بوړبوکۍ;په هګۍ کې چوڼېدلی;پېرى;ترټل;جرقه;چکوره;چوتار;رغدى;رند;رنګ بايلل;شيطان;طاغوت;ظالم;عزازيل;راکس;جن;مواس