Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
气不 气人 气体 气候 气冲 气动 气压 气吁 气味 气喘 气旋 气汹 气浪 气球 气的 气盛 气短 气象 气车 气音 气馁
[qi4 bu4 da3 yi1 chu4 lai2] (ぃゴ矪ㄓ) توغمه;تراڼه;ګاور;څخړه;طيش;کاوړ;برچول;برګتوب;برګول;برندېدنه;بړچ;بړچېده;بړوسول;بڼول;بومول;پرغز;پرغزي;پره;پړسېده;پسخول;پکرول;په غوسه کول;په قارول;په More…
3. 气人的
[qi4 ren2 de5] () محرك;مسوونكى;برانګيزانده;پاروونكى;دلمسونې وړ;لمسوونكى
4. 气体
[qi4 ti3] (砰) اصلا";تړاس;توروبور;تېل;جوهر;څوز;ذات;رښ;غاز;ګاز;ګيس;ګز;متان;غازي;ګېس;پرنجونکی;لوګى
5. 气体力学
[qi4 ti3 li4 xue2] (蒩砰厩) آېروديناميک
6. 气候
[gi4 hou4] () اقليمي
7. 气冲冲
[qi4 chong1 chong1] (侥侥) اين تين;بدمست;بږرکی;برګ;برېژه;بوڅ;توغمناک;څپې څپې;خير;دت;دغضبه ډك;دقاره لېونى;سپما;شديد;شله;عصباني;غضبناک;غوسه شوی;قار;قهر ژلی;قهرجن;کارجن;ميلى
8. 气动
[qi4 dong4] (笆) بادي;دهوا په زور چليدونكى;هوايي
9. 气压计
[qi4 ya1 ji4] (溃璸) بارومتر;اټمو سفير دفشار سنجولو اّله;بارومېټر;دتحول او بدلون نخښه;فشارسنج
10. 气吁吁的
[qi4 xu1 xu1 de5] () اوکی;تابلو;تيګا;ځمبا;رپا;رپېدنه;ستما;ستمهار;ستمی;ستوخی;ستيګا;سکيندن;سيله هار;هنجی;هوکه;هوکی
11. 气味不佳的
[qi4 wei4 bu4 cui1 de5] (蒩ぃㄎ) خۍ;ډير احساساتي;نرم زړى;نرى زړه
12. 气喘
[qi4 chuan3] (齿) (طب);ډبه;سابندي;ساتنګي;سالنډۍ;سياره;نفس تنګي;;اسپه;ارخښ;سالنډي
13. 气喘喘
[qi4 chuan3 chuan3] (齿齿) تيګايا تيګا وهوونكى;سا نيولى
14. 气旋
[qi4 xuan2] (臂) بوړ بوړه كۍ;دباد اودوړو طوفان;دوړدوړكه;سايکلون
15. 气汹汹
[qi4 xiong1 xiong1] () اين تين;بدمست;بږرکی;برګ;برېژه;بوڅ;توغمناک;څپې څپې;خير;دت;دغضبه ډك;دقاره لېونى;سپما;شديد;شله;عصباني;غضبناک;غوسه شوی;قار;قهر ژلی;قهرجن;کارجن;ميلى
16. 气浪
[qi4 lang4] () (لكه دسر تګ);(هغه وخت چه هواد پوه شى څخه په زوره وزى);البانيا;انفجار;انفلاق;اوجاړول;باچر;باد و باران;باندو;بف;پپناکول;پوپنا کول;تالنده او برېښنا;تبا More…
17. 气球
[qi4 qiu2] (瞴) بالون;بربره;بکونانۍ;بوکڼۍ;پټک;پنډوس;پوقانه;پوکاڼه;پوکناڼۍ;پوکڼۍ;پونګړکه;پونګه;توپ;ټپوسی;جخ;جوخ;حباب;خورخوټۍ;ډومبکى;غوټی;غونډسکه;غونډوس;غونډوسکى;ګن;ګيند;کوبۍ;کيکار;آېروستات More…
18. 气的
[qi4 de5] () اصلا";تړاس;توروبور;تېل;جوهر;څوز;ذات;رښ;غاز;ګاز;ګيس;ګز;متان;غازي;ګېس;پرنجونکی;لوګى
19. 气盛
[qi4 sheng4] (脖) بريد;بلوس;بلوسه;بلوسېده;تجاوز;تعرض;تېرنه;تېری;زړه ورتيا;تخطي;تاوتريخوا_ لی;تريخ يا بد چلند ;تېرى;غصه;يرغل
20. 气短的
[qi4 duan3 de5] (祏) اوکی;تابلو;تيګا;ځمبا;رپا;رپېدنه;ستما;ستمهار;ستمی;ستوخی;ستيګا;سکيندن;سيله هار;هنجی;هوکه;هوکی