Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
水井 水兵 水准 水力 水平 水彩 水星 水泡 水泥 水虫 水蛭 水路 水边 水银 水龙
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shui3] () بحري;چې په اوبو كې ژوند او وده ترې كوي;داوبو;داوبو_ لوبې;دبني;سمندري
2. 水井
[shui3 jing3] (か) (په اطميناني ډول);(لكه داوبو;(مشواڼۍ);اټګی;ار;اراټ;ارټ;ارهټ;ارهډ;اوتګی;بيخي;په نيكمرغۍ;په اعلى ډول;په بيړۍ كې داوبو ټوليدلو يو ژورځاى;په پريمانۍ;په پوره ډول;په دليل;په More…
3. 水兵
[shui3 bing1] () کره والا;(ديوه مملكت;بحجريه;بحريه;پوځ;(سمندري);جنګي بېړه;دجنګى بيړيو ټولګى;سمندرى قوه;فوځ;سمندري ځواك
4. 水准
[shui3 zhun3] (非) لېول;آبترازو;اڅڼل;افقي سطح;امانت کاری;امانتکار;امين;اوار;اوارول;ايمانداره;باشرفه;باطل;برابر;برابرول;پاک نفسه;پړاخ;پلنول;پيت;تابلېت;تاوون;تعديلول;تلبر;چاپړاخ;څاروي More…
5. 水力的
[shui3 li4 de5] () ( لكه دسمنت ځينې ډولونه );داوبو په اثر كلك شوى;هغه شى چې داوبو په قوه كاركوى;هيدروليک
6. 水平
[shui3 ping2] (キ) لېول;آبترازو;اڅڼل;افقي سطح;امانت کاری;امانتکار;امين;اوار;اوارول;ايمانداره;باشرفه;باطل;برابر;برابرول;پاک نفسه;پړاخ;پلنول;پيت;تابلېت;تاوون;تعديلول;تلبر;چاپړاخ;څاروي More…
7. 水彩画法
[shui3 cai3 hua4 fa3] (眒礶猭) watercolor painting
8. 水星的
[shui3 xing1 de5] (琍) بې ثباته;متبدل;متقلب;بې ثبات;متغير;اليشېدونکی;اوړېدونکی;اوښتونکی;متحول;تېرېدونکی;متردد;متلون;بې قراره
9. 水泡
[shui3 pao4] (獁) تڼاکه;پلۍ;امپول;بربره;بکونانۍ;بوکڼۍ;پړومبې;پوپکه;پوکاڼه;پوکناڼۍ;پوکڼاڼۍ;پولۍ;پونګه;تڼاكه;تڼاكې كول;جخ;جوخ;حباب;خورخوټۍ;دانه;ډومبکى;غوټی;کوبۍ;کيکار;مټورۍ;مټونګه;مټاکه;خری;اوه More…
10. 水泥
[shui3 ni2] (猟) خټې;سمينټ;ساروج;سيمنت;سمنټ
11. 水泥的
[shui3 ni2 de5] (猟) خټې;سمينټ;ساروج;سيمنت;سمنټ
12. 水虫息
[shui3 chong2 xi1] (挛) يو سمندري ژوندى سړى چې لكه مرجان    دسمندر په تل كې اوسي
13. 水蛭
[shui3 zhi4] (淀) جوکه;شولکه;(جوك);برټ;پيسه شكوو نكى;ژوره;ژوره يا زوره;ژوريې;وخچه;يوه اله ده چې دسړي څخه وينه اخلي
14. 水路
[shui3 lu4] (隔) اراخ;چېنل;داوبو لار;دبيړيو دچلند لار;ژغنډه;کاټیاله;کانال
15. 水边的
[shui3 bian1 de5] (娩) (لكه دسيند;او سمندر);غاړه;ګاونډى;ولاړو اوبو
16. 水银剂
[shui3 yin2 ji4] (蝗警) بدليدونكى;په حركت كښې;خوځند
17. 水银的
[shui3 yin2 de5] (蝗) ( سيماب );اره;جيوه;سيماب;غړګۍ
18. 水龙头
[shui3 long2 tou2] (纒繷) ښوبه