Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
沉寂 沉思 沉没 沉淀 沉痛 沉着 沉积 沉闷 沉默
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 沉寂
[chen2 ji4] (↖盜) آرام;آرامتوب;آرامتيا;آرامش;اسايش;استوګ;آسوده توب;بښګلوي;بېحرکتي;بېغمي;پخشو;توخته;ټېکاو;چپيا;چوپتيا;سکوت;سکون;سوکا;غلې غليا;غـلى توب;غليا;قراري;کرار;کرار توب;کرار More…
[chen2 si1 de5] (↖) په فكر سره په غورسره;متفکرانه;تعمق
3. 沉没
[chen2 mo4] (↖⊿) (لكه په مغزوكې);(لكه دنرخ);(لكه سترګې);(لكه لمر يا داوبوسطح);(ورو ورو);آبرېز;البانيا;بربادول;بربادېدل;برمه کول;بهول;بيول;تلول;تنزيلېدل;تېڅنه;ټيټېدل;جاري More…
4. 沉淀物
[chen2 dian4 wu4] (↖君) ( ترسب كول );بې سنجشه;بيړندى;بيړه كول;په بيړه مخ ته بيول;تل ته کښېناستل;رسوب کول;سر سري;ښكته كښينا ستل;لاندې غورځول;ناببره;ناڅاپه;تلوار ګندی;بې ملاحظې;ناپام
5. 沉痛
[chen2 tong4] (↖礹) (خاطره);(خبرى);(خوند);(لكه حمل);اشاړ;اکاړ;اين تين;بارده;باری;برېژه;بېرحمه;پټخ;ترخه;تريخ;تريخېدل;تېرغمونی;جابر;جیکر;ځړونه;خير;دت;دردوونكى يا دياد More…
6. 沉痛的
[chen2 tong4 de5] (↖礹) اسفناکه;افسوسناک;زار;کرسان
7. 沉着的
[chen2 zhuo2 de5] (↖帝) اوږه په اوږه;په ګډه;په ګڼه;په يوه وخت;ټولګه;ځبله;څبله;سره يوځاى;مليا;يو تر بله;يو ځاى;يو دبل سره;يوځای;بهم;مشترکاً;سره;;د يوه مخه;جمعاً;متحدانه;انبارول;متفقاً;په ګرده More…
8. 沉积
[chen2 ji1] (↖縩) تل ته شوى;رسوبې;رسوبي;كښيناستلى;ترسيبي
9. 沉积
[chen2 ji1] (↖縩) ګڼيه;بيعانه;امانت;امانت ايښودل;بيانه;پا سره ايښوول;پستو;پېشانه;جګلاوو;دېپو;ډيپو;ذخيره كول;رسوب كول;عاقلانه;كافى More…
10. 沉闷的
[chen2 men1 de5] (↖磂) خفه كوونكى;زړه تنګوونكى;غمجن;وېره وونكى
11. 沉默寡言的
[chen2 mo4 gua3 yan2 de5] (↖纐硅ē) بې خولې;بې ژبې;پټ خولى;پټخولی;خول پټی;خولپوری;ږلى;ګځموځی;ګوزموز;ګوزموزی;ګوڼس;لړوپونكى;پټه خوله;خاموش;چپ غړوپ;کم ګوی;پټ خولی;منډ;ګنګ وسنګ;منډخولی;سونډ More…