Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
法典 法制 法国 法官 法定 法宝 法式 法律 法衣 法语
法律上 法律义 法律外 法律学 法律家 法律成 法律措 法律术 法律草 法律规 法律许
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[fa3 l? shang4] (猭) ځوښول;قانونا;قانوناً;مشروعاً;قانوني
[fa3 l? shang4 de5] (猭) حقوقي;قضايي
3. 法律义务
[fa3 l? yi4 wu4] (猭竡叭) دقانون سره سموالى;قانونيت;قونونيت;مشروعيت;قانوني توب;له قانون سره سموالى_مطابقت
4. 法律外的
[fa3 l? wai4 de5] (猭) دمحكمې له دخالته پرته;له محكمې دباندې;نارسمي
5. 法律学
[fa3 l? xue2] (猭厩) دقوانينوسيستم;قانون پوهنه;قانونداني قانون داني، ḳānundāní;فقه;قانون;حقوق
6. 法律学者
[fa3 l? xue2 zhe3] (猭厩) حقوقپوه;دقانون كارپوه
7. 法律家
[fa3 l? jia1] (猭產) حقوق پوه;حقوقى مشاور;ددعوې وكيل;قانون پوه;قانونپوه;قانوندان;کفيل;مدافع وکيل;مقنن;وکيل;بېرسټر;مرافعه;حقوقپوه;حقوقيسلاكار;دحقوقي چاروكارپوه;وكيل
8. 法律成文化
[fa3 l? cheng2 wen2 hua4] (猭Θゅて) تاليف;تدوين;د قانون تصويب;دقانون تدوين
9. 法律措辞
[fa3 l? cuo4 ci2] (猭惫勉) حقوقي يا قضايي ژبه اواصطلاحات
10. 法律术语
[fa3 l? shu4 yu3] (猭砃粂) حقوقي يا قضايي ژبه اواصطلاحات
11. 法律草案
[fa3 l? cao3 an4] (猭) زارۍ;سوال;غوښتنه;مناجات
12. 法律规定的
[fa3 l? gui1 ding4 de5] (猭砏﹚) اغوستونكى;په اغوستن پټ;په كاليو پټ;ټاكلى;قانوني;مقرر
13. 法律许可的
[fa3 l? xu3 ke3 de5] (猭砛) په شرع برابر;تېران;جايز;حقاني;حلال;حلالي;روا;شرعي;قانوني;مباح;مجاز;مشروع;معروف;جائز;حقدار، حق دار