Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
注入 注册 注出 注定 注射 注意 注日 注洗 注目 注解 注销
[zhu4 ru4 shui3] (猔) (په اوبو);(لكه دالماس;(لكه متيازې;(له اوبو);اّب;اوبلن;اوبه;اوبه اوبه كيدل;اوبه برابرول;اوبه كول;اوبه کول;اوبه لګول;اوبوته او په اسانۍ لامبو وهي;اوبول;اوپاشي کول;اوښکې More…
3. 注册
[zhu4 ce4] (爹) احسا سات ښكاره كول ليكل كول;ثبت كونكى اّله;ثبتول;ثبتيدل;جدول;داخلېدل;درج كيدل;درجيدل;دريڅه;دفتر;رجسټرى كول;سجل;سفر نامه;سيا;شاملېدل;شمارونکی;فهرست;كړكى;کاغل;لست;لېست;ليكل More…
4. 注册
[zhu4 ce4] (猔) ثبتول;ثبتېدل;راجستري;سيا;شامل;فاعلي;مدرج;مندرج;رجستري;ثبت شوى;جوازلرونكى;راجستر شوى
5. 注册簿
[zhu4 ce4 bu4] (猔茂) احسا سات ښكاره كول ليكل كول;ثبت كونكى اّله;ثبتول;ثبتيدل;جدول;داخلېدل;درج كيدل;درجيدل;دريڅه;دفتر;رجسټرى كول;سجل;سفر نامه;سيا;شاملېدل;شمارونکی;فهرست;كړكى;کاغل;لست;لېست;ليكل More…
6. 注出
[zhu4 chu1] (猔) اچونه;بهرته غورځونه;دباندى تويونه;شوړول
7. 注定的
[zhu4 ding4 de5] (猔﹚) دازل دورځې ليكل
8. 注射剂
[zhu4 she4 ji4] (猔甮警) انجکشن;پېچکاري;تزريق;چيچنه;زرق;ستن;ستن لګونه;پېچکاري پېچ کاري
9. 注意到
[zhu4 yi4 dao4] (猔種) ( اګاه );اتر;اګاه;آګاه;باخبر;باخبره;پرسد;په حال;په خود;پوه;ځانخبری;خبر;شک و رک;مستحضر;مطلع;ملتفت;واقف;بېدار;ويښ
10. 注日期
[zhu4 ri4 qi1] (猔ら戳) نېټه;خرما;(ورځ;تاريخ;تاریخ وهل;چواره;خجوره;خورما;دملاقات نيټه;ديوې پيشې نيټه;كال او نور);کجوره;مياشت;نيټه;نيټه ټاكل;ملاقات;وصال;وصل
11. 注洗
[zhu4 xi1] (猔瑍) پاشل;پريولل;پېچکاري;پيچكاري كول;ستن وهل;عطر پاشونى;مينځل;يو ډول دپيچكارۍ اوزخم مينځلو اّله;پېچکاري پېچ کاري;ستن
12. 注目
[zhu4 mu4] (猔ヘ) ( مشاهده More…
13. 注解
[zhu4 jie3] (爹秆) اخځ;انتقادى او تشريحى وينا;تاويل;تبصره;تفسير;تفسيرول;تنبيه;څار;څارګري;څارکول;څارل;څارنه;څاو;ذکر کونه;رصد;رفرنس;کتل;کتنه;کتون;کسل;يا دونه;حاشيه نويسي;تبصره كول;نظر څرګندول More…
14. 注销戳
[zhu4 xiao1 chuo1] (猔綪耊) حذف;فسخ;لغوه;مړوالی;نقض;ړنګېده;ړنګتوب;اِلغا ;فسخه