Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
洁净
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jie2] (间) اجلاپ;اچه کول;بوب;بوبه;بوبول;پاك;پاک;پاکول;پېجاو;پېجاوول;پېچاوول;چاندي;چوڼيا کوکۍ;حلال;خاص;خالص;خالي کول;خپل;روغتيايي;ړينګی;ساد;ساک More…
2. 洁净
[jie2 jing4] (间瞓) اندربيل;بوبول;پاكول;پاکول;پېچاوول;سپېڅل;سپېڅول;سوتره کول;سوچه كول;سوچه کول;صافول;صفا کول;نوږول;تزکيه