Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
洋人 洋娃 洋槐 洋洋 洋溢 洋琵 洋白 洋的 洋葱 洋财
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yang2] (瑅) (بحر);اقيانوس;بحر;سمندر;يم;سمندري;قالي;توري اوبه;قاموس
2. 洋人
[yang2 ren2] (瑅) اوپره;بډيانی;بلځايګه;پردى;پردی;پرديسی;څړه;خارجى;خارجي;دباندينى;دبل وطن سړى;غير
3. 洋娃娃
[yang2 wa2 wa2] (瑅) ګوډاګی;ګوډۍ;(اصطلاح);چيچګی;خانخوټی;غوړه او شكلې ښځه;ګودۍ;کوڅکه;لوبتک;لوبتکه;لوڅکه;لينځکه;نانځکه;نانزكه;ناوكۍ;ناوکۍ;ننځکه;ګوډا;ګډۍ
4. 洋槐
[yang2 huai2] (瑅篿) ملخی;تک;مچخ;ملخ
5. 洋洋自得
[yang2 yang2 zi4 de2] (瑅瑅眔) ځان خوښی;اغر;ځان منونی
6. 洋溢
[yang2 yi4] (瑅犯) عينيت
7. 洋琵琶
[yang2 pi2 pa2] (瑅礬礭) ( دموسيقىاله );مانډولين
8. 洋白菜
[yang2 bai2 cai4] (瑅フ垫) کرم;پلن پاڼی;كرم;کلم;يوډول سايه چه ګوپى ته ورته دى
9. 洋的
[yang2 de5] (瑅) توڼه;باندېنی;بهرنى;بهرنى شكل;خارجه;خارجى;خارجي;دباندينى;ظاهرى بڼه;غير;ور چينى;بېروني;حليه;څېره;بهرنی;قواره;ظاهري;بشره;سنټه;پرېکړه;دباندينی;کړه وړه
10. 洋葱
[yang2 cong1] (瑅降) کک;پياز;ترخه غوټه;كك;کوک
11. 洋财
[yang2 cai2] (瑅癩) (لكه ميوه);(لكه ونه);باد توى;باد راوړى;باد غورځولى;غير متوقعه ګټه يا مال;كړى