Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
液体 液化 液态 液晶
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ye4] (睪) ( لكه دسمنت ځينې ډولونه );داوبو په اثر كلك شوى;هغه شى چې داوبو په قوه كاركوى;هيدروليک
2. 液体
[ye4 ti3] (睪砰) لندوالی;ابلون;اوبجن;اوبړن;اوبلن;بهېدونی;پخسيه;چیستکی;مايع;نروب;سايل;رقيق;ړنګى
3. 液体的
[ye4 ti3 de5] (睪砰) ابلون;اوبجن;اوبړن;اوبلن;بهاند;بهند;بهنده;بهېدونکی;بهېدونی;پخسيه;جاري;چیستکی;روان;سيال;سياله ماده;مايع;يو مايع يا ګازه;سايل
4. 液化
[ye4 hua4] (睪て) اوبه كول;اوبه کول;اوبول;مايع كول;مايع کول;ويلول ◊ [ye4 hua4] (睪て) اوبونه;اوبېدنه
5. 液态水
[ye4 tai4 shui3] (睪篈) لندوالی;ابلون;اوبجن;اوبړن;اوبلن;بهېدونی;پخسيه;چیستکی;مايع;نروب;سايل;رقيق;ړنګى
6. 液晶显示
[ye4 jing1 xian3 shi4] (睪垂陪ボ) مایع کریسټال ښودل