Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
混乱 混合 混响 混日 混沌 混淆 混血 混频
2. 混合
[hun4 he2] (睼) (ليوزايانا);كې او سى خو خپل ملى دود او دستور يې ساتلى وې;هغه فرانسوى يا هسپانوى چه دامريكې په
3. 混合方法
[hun4 he2 fa3] (睼猭) مکسچر;( لكه دوړيو او وريښمو );امتزاج;ګډ كالي;ګډټوكر;ګډوله;ګډېدنه;مخلوط;اروړه توب;آمېزش;ګډون;مزج;سرشت;اختلاط;ګډېده;نسل
4. 混响
[hun4 xiang3] (睼翾) ازانګه انعكاس په څت ګرځېدنه;انعکاس;زونګه
5. 混日子
[hun4 ri4 zi5] (睼ら) چپ اړخی;دمه جوړول;دمه کول;دمه کېدل;سا اخستل
6. 混沌
[hun4 dun4] (睼≒) برګ اتڼ;بشپړه بې نظمى;بې نظمي;سرکس;سېرک;شخه شولانګه;شولانګه;ګډوډى;ګړبړ;لټپير;هرج و مرج;هرج ومرج;ظلمت;هنګامه;اړودوړ ;ګډوډي
7. 混淆
[hun4 xiao2] (睼瞔) اړول;تحريف كول;لنډول;ناوړه ښودل;نيمګړىكول;غرغړه ◊ [hun4 xiao2] (睼瞔) اړول;تحريف كول;لنډول;ناوړه ښودل;نيمګړىكول;غرغړه
8. 混血
[hun4 xue4] (睼﹀) ارجل;دورګه;دوه رګه;زګړيلي;نيمچه;دوباره;ګچ;نسل
9. 混频
[hun4 pin2] (睼繵) ګډونه;اړه تړه;امادګي;اماده توب;امتزاج;تابيا;تهيه;تيارونګ;تيارونه;تيارېدنه;تيارېده;تياری;تياري نيونه;ځان تيارونه;ځان غړول;سمبالونه;ګډوله;ګډوالی;ليار;مزج;اختلاط;ګډېده;ګډېدنه More…
10. 混频器
[hun4 pin2 qi4] (睼繵竟) اورګډی;سره اخښل يا يو ځای کول کوي;هغه شی يا هغه څوک چي ګډول