Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
清劲 清教 清晨 清楚 清洁 清洗 清真 清贫 清醒 清除 清静
[qing1 jiao4 tu2] (睲毙畕) په اولسمه پيړۍ كې دعيسوي مذهبي دهغې ډله غړى چې غوښتل يې په مذهب كې تصفيه او سادګي راشي;په مذهبي كې ډير سختګير
3. 清教徒的
[qing1 jiao4 tu2 de5] (睲毙畕) په اولسمه پيړۍ كې دعيسوي مذهبي دهغې ډله غړى چې غوښتل يې په مذهب كې تصفيه او سادګي راشي;په مذهبي كې ډير سختګير
4. 清晨
[qing1 chen2] (睲贬) خړه;ساوون;ملااذان;سپين ګئيځ;صبحدم;سحار;سبايي;چرګ بانګ
5. 清晨
[qing1 chen2] (睲贬) صبح;خړه;صبائي;سبايي
6. 清楚
[qing1 chu5] (睲贰) اټكليدل;اخاڼل;اورېدل;برداشت کول;بېروکراسي;پوهول;پوهېدل;پوهيدل;پېدا کول;پيېدل;تشريح كول;تعبيرول;درك كول;درکول;رسيدل;زده كول;سر پرې خلاصېدل;ضبط کول;ضبطول;غږل;غوږېدل;قبضه More…
7. 清楚地
[qing1 chu3 de5] (睲贰) هامون;بېديا;کندری;ارا;الکټروليز;انسداد;اوڅار;ايسند;بابېز;بارز;بديهي;بسيط;بنډ;بوب;بوبه;بې تکلفه;بېوره;تپ;جټکانه;جلګه;جلي;جمال;جوت;چاندي;خالص;خړوس;دامان;ده باشي;رډ More…
8. 清楚说出
[qing1 chu3 shuo1 chu1] (睲贰弧) ;مقاله
9. 清洁
[qing1 jie2] (睲间) اجلاپ;اچه کول;بوب;بوبه;بوبول;پاك;پاک;پاکول;پېجاو;پېجاوول;پېچاوول;چاندي;چوڼيا کوکۍ;حلال;خاص;خالص;خالي کول;خپل;روغتيايي;ړينګی;ساد;ساک More…
10. 清洁
[qing1 ji2] (睲稀) بوب;بوبه;بې غشه;پاک;پاک لمنه;پاکلمنی;پرهېزګار;چاندي;چڼ;خالص;خالص نظري;سپېڅ;سپېڅلى;سپيڅلى;سپين More…
11. 清洁的
[qing1 jie2 de5] (睲间) پرېولن;پېجاوونه;پېجاوېدنګ;تزکيه;تصفيه;تطهير;چاڼېدنه;چاڼېده;سپېڅغننه;صفايي;مانجونه;مانجېده;پاکېده;سپېڅلتوب
12. 清洗
[qing1 xi3] (睲瑍) پاكي;تزکيه;تصفيه;تطهير;چاڼونه;چاڼېدنه;چاڼېده;چڼونه;سپېڅغننه;مينځنه;نوږونه;صفاکاري;صفاوالی;زکات
13. 清真寺
[qing1 zhen1 si4] (睲痷) جمات;ترړې وهل;جومات;مزدک;مسجد;نمزدک;ماجت;جماعت
14. 清真教
[qing1 zhen1 jiao4] (睲痷毙) اسلام;مسلماني;اسلاميت
15. 清真的
[qing1 zhen1 de5] (睲痷) اسلامي;مسلم;مسلمان;محمدي
16. 清贫
[qing1 pin2] (睲砲) کريابېدل
17. 清醒
[qing1 xing3] (睲眶) سد;خود
18. 清除
[qing1 chu2] (睲埃) ( دګناه او ځاى );ازادول;بهول;بهوونكى;پاكول;پاكى;تشول;توه غل;جاړل;چړول;حيضه;ريخی;سدکاو;صافول;مسهل;جاړ;تصفيه
19. 清静
[qing1 jing4] (睲繰) غلې غليا;جمعيت خاطر;آدات;ارام;آرام;آرامتوب;آرامتيا;آرامش;آرامول;اسايش;استوګ;اسوده;آسوده;آسوده توب;البنګ;اوپره;اوډر;ايمن;بالقان;بښګلوي;بمبوق;بوربک;بې حركته;بې More…