Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
漂洗 漂浮 漂游 漂白 漂砾 漂移
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[piao3] (簘) پاكول;پرېولل;دسپينولو او پا كولو اّله يا ماده;دنګ ځنې وړل;سپينول;سپينېدل;سپېڅل
2.
[piao3] (簘) کلي;اندربيل;اندرېيل;اندرېينه;اوبه پرې تېرول;اوبه رغړول;اوپه پر تيرول;اوکش کول;اوکشي;كنګالول;کنګال;کنګالول;کنګالونه;کنګالېدل;کنګالېده;مانج More…
3. 漂洗
[piao3 xi3] (簘瑍) اندرېينه;اوکشي;کنګال;کنګالونه;کنګالېده;مانجونه;مانجېده;کلي;غرغړه
4. 漂洗
[piao3 xi3] (簘瑍) کلي;اندربيل;اندرېيل;اندرېينه;اوبه پرې تېرول;اوبه رغړول;اوپه پر تيرول;اوکش کول;اوکشي;كنګالول;کنګال;کنګالول;کنګالونه;کنګالېدل;کنګالېده;مانج More…
5. 漂浮的
[piao1 fu2 de5] (簘疊) رپ رپا;رپند;لاهو
6. 漂游
[piao1 you2] (簘村) (اصط);(غونډې);اټمبار;اټمبارېدل;انبار;اوښتنه;تجمع;تحريک;تراکم;تمايل;ټمبار;جکړ;جنبش;چپېدنه;حرکت;خره;خوځښت;خوځون;خوځېدنه;ډامبوری;ډېډې;را More…
7. 漂白
[piao3 bai2] (簘フ) پاكول;پرېولل;دسپينولو او پا كولو اّله يا ماده;دنګ ځنې وړل;سپينول;سپينېدل;سپېڅل ◊ [piao3 bai2] (簘フ) پرېولل;سپينول;سپينېدل;سپينيدل
8. 漂砾
[piao1 li4] (簘膖) اپوټه;آواره;بوالهوسی;بې دستوره;بې دوده;بې سوله;بې قاعدې;په ځان كې ورك;تاک له تاکه;در به در;در په در;دربدر;ډۍ په ډۍ;سر ګردان;سر كوته;سرګردانه;سره هېټه;ضعيف الاراده;عجيب;غير More…
9. 漂砾
[piao1 li4] (簘膖) کوټه;ګوسه;ګاټ;پرښه;تاک;صخره;غرګى;ګاګره;ګټه;کرکانډی;کرکنډه;کړوچ;کمر;سنګړه;کاڼي کړپ;ګټکی;تيږه;تاړ
10. 漂移
[piao1 yi2] (簘簿) (اصط);(غونډې);اټمبار;اټمبارېدل;انبار;اوښتنه;تجمع;تحريک;تراکم;تمايل;ټمبار;جکړ;جنبش;چپېدنه;حرکت;خره;خوځښت;خوځون;خوځېدنه;ډامبوری;ډېډې;را More…