Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
漫不 漫射 漫步 漫游 漫谈 漫骂
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[man4] (憨) بې قيده;بې كابو;خپل سرى;خپلواكى;سرايله;تندخوی;ليه;خپلسرى;خپلواكي;نامحدوده
[man4 bu4 jing1 xin1 de5] (憨ぃ竒み) په بې پروايۍ
3. 漫射
[man4 she4] (憨甮) پراګندګي;اشاعت;انتشار;خپرونګ;خورونه;خورېدنه;نشر;عام والی عاموالی;غوړېدنه
4. 漫射
[man4 she4] (憨甮) تيت شوى;تيتول;تيتېدل;خپرول;خپرېدل;شيندل;شيندلى شوى;كېدل;لونېدل;پراګنده
5. 漫步于
[man4 bu4 yu2] (憨˙) اپلاتې ويل;ايله ګردى;پرتې ويل;پرتېدل;چټى چكر;چكر;چكروهل;چکر وهل;سپکي خبري کول;سيل;قدم وهل;ګر ځيدنه;ګرځيدل;لالهنده ګرځيدنه;هوا خورى كول;هواخورى;ګردش
6. 漫步的
[man4 bu4 de5] (憨˙) ارتاويزه;اوپړې پوپړ ې;پرتې;پرتې ورتې;ګرازی;کجاوې;غندو
7. 漫步者
[man4 bu4 zhe3] (憨˙) اواره ګرځيدونكى;چكروهونكى;لالهانده ګرځيدونكى;هواخورى كوونكى
8. 漫游于
[man4 you2 yu2] (憨笴) اخوادې خواګر ځيدل;ايله ګرځېدل;ايله ګردي;بډګي;بړوالي;بې مقصده ګرځيدل;خوشي ګرځيدل;دربدري;ګچولي;کوڅه ګردي;لالهانه ګرځيدل;څوسېدل;څوس
9. 漫谈
[man4 tan2] (憨酵) اپلاتې ويل;ايله ګردى;پرتې ويل;پرتېدل;چټى چكر;چكر;چكروهل;چکر وهل;سپکي خبري کول;سيل;قدم وهل;ګر ځيدنه;ګرځيدل;لالهنده ګرځيدنه;هوا خورى كول;هواخورى;ګردش
10. 漫谈的
[man4 tan2 de5] (憨酵) پېچوخم;ګرګر;کوږ و وږ;کورګوټ;کوړۍ کوړۍ;وهلندی;کج وکول
11. 漫骂
[man4 ma4] (憨絴) ( په خبرو );پړول;ستغى سپوري ويل;ملامتول
12. 漫骂
[man4 ma4] (憨絴) بدوينه;سپكاوى;ښكنځنه رسوايى;غندنه;افترا
13. 漫骂的
[man4 ma4 de5] (憨絴) ملامتونه;بدوينه;دګنه;ښكنځنه;غندنه;مورۍ