Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
潜在 潜意 潜望 潜水 潜艇 潜行 潜逃 潜遁
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qian2 zai4 xing4] (肩┦)    بالقوه;او استعداد;پټ قوت;پوتانسيال;ځواک;ممكن
[qian2 yi4 shi2 de5] (肩種醚) د تحت الشعور;دپټ شعور;دلانيديني شعور;ماتحت الشعور;نيم حاله;نيم سدي;لاشعوري
3. 潜望镜
[qian2 wang4 jing4] (肩辨描) ( بحر );مخ او دهغه شاوخوا ځايونه ويني;يوډول اله ده چې داوبتل او داوبو له   تل نه دهغې په ذريعه دسيند
4. 潜水
[qian2 shui3] (肩) پيکې;په اوبو كې غوټه كېدل;تادې;تعجيل;تل ته کېناستنه;تلول;چکله;خرابات;غوپه;غوپه کول;غوټه;غوټه وهل;له پاس څخه دالو تكى په ګړهنديتوب را ټيټېدل;مرغری;يوپ
5. 潜水员
[qian2 shui3 yuan2] (肩) غوټندی;مرجيوڼ
6. 潜水的
[qian2 shui3 de5] (肩) يوپ;غوټه;غوټندى
7. 潜水艇
[qian2 shui3 ting3] (肩弗) ( تحت البهري);(يو ډول جنګي بيړي);اوبتل;تحت البحري;ډوب ماكو;ډوب ماکو;تحت صفر
8. 潜艇
[qian2 ting3] (肩弗) ( تحت البهري);(يو ډول جنګي بيړي);اوبتل;تحت البحري;ډوب ماكو;ډوب ماکو;تحت صفر
9. 潜行
[qian2 xing2] (肩︽) بېت;پدول;په غلاتېرول;جاسوس;جاسوسي کول;چابکۍ;چغل;چغلیګر;چلباز;چوغل;چوغلګر;چوغلي کول;چوغليګر;ځان اېستل;ځان تېرول;خبرڅاڼی;خبررسان;خبرغل;ډارن;رېبل;رېودل;سپلم;سخن More…
10. 潜逃
[qian2 tao2] (肩発) پټېدل;غلي کېدل
11. 潜遁
[qian2 dun4] (肩筆) پټېدل;غلي کېدل