Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
烹调 烹饪
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[peng1] (瞚) څښته;پخلنګ;اخلی پخلی;آشپز خانه;اشپزي;پخلی;پخول;جلنانۍ;نغوره
[peng1 tiao2 shu4] (瞚秸砃) پخلن;اشپزي;پخلنځى;پخلى;آشپزي;پخلی
3. 烹饪
[peng1 ren2] (瞚豆) پخلنځى ته منسوب;دپخلنى مربوط ◊ [peng1 ren4] (瞚豆) پخوونی;پخلاوی;اشپز;آشپز;آشپزي کول;بکاول;پخلی کول;پخول;پخوونكى;پخوونکى;پخوونکی;تيارول;جوړول;خوړينول;روغول;زړه More…
4. 烹饪
[peng1 ren4] (瞚豆) څښته;پخلنګ;اخلی پخلی;آشپز خانه;اشپزي;پخلی;پخول;جلنانۍ;نغوره
5. 烹饪的
[peng1 ren4 de5] (瞚豆) څښته;پخلنګ;اخلی پخلی;آشپز خانه;اشپزي;پخلی;پخول;جلنانۍ;نغوره