Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
牛头 牛奶 牛排 牛油 牛肉
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[niu2 tou2 bu4 dui4 ma3 zui3] (繷ぃ癸皑糒) بوله;بېوړه;داغدار;مبتذل;نامتناسب;ناموافق;نامناسب
[niu2 tou2 quan3] (繷) (لكه دغويى);دښكرو نيولو او غاړى تاوولو په اثر څملول;يو ډول غټ سپى;ګلډانګ
3. 牛奶
[niu2 nai3] (イ) شير;پۍ;پيه ور;پيي په کول;جيجی;دپيو;سوېشل;شوده;شودې;شودې په کول;شيدو;شيدې;شيره;لشل;لوشل;لوغل;لوه غل;لويشل;ولشل;پېوره
4. 牛排
[niu2 pai2] (逼) (دغوښې په تېره دخوسي);بوټۍ;پاډه;تېکه;چربوړی;سوخړه;تراډه
5. 牛油
[niu2 you2] (猳) مسکه;په كوچو غوړول;كوچ;كوچى;کوچ;کوچي;کونداغ;کچي;کچ;غوړول;ټولنيزه سوكالي;ټولنيزه هوساينه;چاپلوسي كول ;غوړه مالي كول
6. 牛肉
[niu2 rou4] (ψ) (اصط);چرګی;ډنګر;زور;غوا;غوايا غويى چه دغوښى لپاره روزل كيږى دغويى غوښه;غويى;ګوږوى;وزن