Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
理发 理应 理念 理性 理想 理论
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[li3 fa4 shi1] (瞶緑畍) آرایشګر;دلاك;دلاک;ډم;سلماني;سينګاروونکی;ګلابي;نايى سلمانى;نايي;ګلابی;چونګی;نائي
2. 理应
[li3 ying1] (瞶莱) (له ښاييدل څخه);په كرا را تلل;ښايى;وړتوب
3. 理念
[li3 nian4] (瞶├) More…
4. 理性主义者
[li3 xing4 zhu3 yi4 zhe3] (瞶┦竡) په منطق برابر;پوهيدونكى;تعقلي;عقلى;عقلي;معقول;معقول ويونكى;منطق پوه;ناطق;راسيونل;هوښمن;پوهېدونكى;مستدل;منطقي
5. 理想
[li3 xiang3] (瞶稱) ارمان;ايديال;ايديالي;ايډيال;ايډيالى;تصورى;خيالى;دژوند هدف;سرمشق;عقلى;ماډل;نصب العين;وروستۍ هيله;ارماني;معنوي
6. 理想的
[li3 xiang3 de5] (瞶稱) ارمان;ايديال;ايديالي;ايډيال;ايډيالى;تصورى;خيالى;دژوند هدف;سرمشق;عقلى;ماډل;نصب العين;وروستۍ هيله;ارماني;معنوي
7. 理论
[li3 lun4] (瞶阶) تېزېس;تيروي;تيوري;عمومي اصول كليه;فرضيه;قياسو فرضيه;مفكوره;نظريه;فلسفه;تېوري