Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
甲克 甲壳 甲板 甲状 甲虫 甲醛
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jia3] (ヒ) (ګر);اتياونه;اغاز;اول;اولاً;اولنی;اولين;بلکه;بلکې;بنا;په سر كى;په لومړى سركى;تاله;ړومبنى;ړومبنی;ړومبى;شروع More…
2. 甲克
[jia3 ke4] (ヒ) غدکه;چپنه;اندرکۍ;پاکټ;پوڼۍ;پېڅوولی;جاكټ;جاکت;جاکټ;جرابۍ;دپټاټوپوستكى;دژووپوست;دكتاب پوښ;ګدلۍ;كرتۍ;کورتۍ;لفافه;جنګی;کورته;کرته;کوټ;غلاف
3. 甲壳
[jia3 qiao4] (ヒ催) پاتره;پترکي;پرچوخی;پړچوخی;پو ښ وركول;پو ښل;تپرکی;خروکی;خور;خورګ;خوروکی;دډوډۍ خوريا پوټكى;دسړې وچى كلكى ډوډۍ يو ټوك كلك پور;قشر;کراڅه
4. 甲壳动物
[jia3 qiao4 dong4 wu4] (ヒ催笆) (قشرې);حيوانات چه په او بو كى يا او بو ته نژرې ژوند كوى لكه چنګاښ او نور;كلك پو ستى;کلک پوست
5. 甲板
[jia3 ban3] (ヒ狾) (پكښى);(قطعى);بڼاوول;بوکلی;پتى يا دلوبو يا ڼى;پر غولى كوټه كول;پسولول;پل;پوښل;تارل;جړاوول;جسر;دبېړۍ عرشه;دېبڅه;ډولي کول;ښكلى كول;سينګارول;غولى جوړول;ګنجيفه;برنډه;منډو;چت
6. 甲状
[jia3 zhuang4] (ヒ) پورې مربوط;دتايرايډ مرغړى;دتيموس مرغړى
7. 甲虫
[jia3 chong2] (ヒ挛) مشته;کاکۍ;(په تېرهدوروځو);ځوړندېدل;خزد كه;غوزايي;غياړه;ګونګټ;لرګى چه غوښ او نور په ټكوى;مامى يو ډول حشره چه څلوروز رونه لرى او مخكى دوه وزره يى دنه الوتلو په وخت كى دور More…
8. 甲醛
[jia3 quan2] (ヒ钋) (كيم);يو بې رنګه غاز چه په طبابت كې ددوايادبد بويۍ دوركولو دپاره استعماليږى;