Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疏导 疏忽 疏散 疏浚 疏远
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 疏导
[shu1 dao3] (波旧) (تر پخولو دمخه);(لكه دكارېز ويالې او داسى نورو);او ړه يا داسى بل شى پر پاشل;اوړه پر شيندل;پاكول;پاكونه;په او ړولړل;دبندر ګاه دژورو لو اّله;دكارېز دپا كولو اّله;دوړول
2. 疏忽
[shu1 hu1] (波┛) بې سره والی;ارزښت ټيټول;بې پروايى كول;پريښودل;غافلېدل;غفلت;غفلت كول;غفلت کول;غوږته په ايستل;له پامه غورځول;له ياده ايستل;له ياده More…
3. 疏散
[shu1 san4] (波床) بى ځايه كول;په شا كېدل;تخليه كول;تشول;خالي کول;لرې كول;وتل;تخليه;خارجول ◊ [shu1 san4] (波床) پرېښودنه;تخليه;تشونګ;تشونه;تشېدنه;تشېده;اودس ماتۍ;خارجېده;اخراج
4. 疏散化
[shu1 san4 hua4] (波床て) ډسنټراليزم;ډيسنټراليزم;دتمركز نشتوالى;نه تمركز
5. 疏浚
[shu1 jun4] (波疌) (تر پخولو دمخه);(لكه دكارېز ويالې او داسى نورو);او ړه يا داسى بل شى پر پاشل;اوړه پر شيندل;پاكول;پاكونه;په او ړولړل;دبندر ګاه دژورو لو اّله;دكارېز دپا كولو اّله;دوړول
6. 疏远
[shu1 yuan3] (波环) بېګانګي;ايستنه;پاګلتوب;دهير;لېرې والی;لېرېتوب;لېونتوب;لېونتيا;پردی توب;جلاوالی;غيريت ◊ [shu1 yuan3] (波环) پرى كول;ايسته کول;بېرته کول;تجزيه کېدل;جلا More…