Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疯人 疯女 疯狂 疯癫
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 疯人
[feng1 ren2] (浩) ابله;انايي;انکار;باډو;باو وهلی;باوله;بړبنګ;بودله;بوړ;بې دماغه;بې More…
[feng1 ren2 de5] (浩) اريب;تاو تاو;تاوراتاو;چوغ;ګول;کالکوچن;کړين;کوږ;کوږ و وږ;کورګوټ;ليونى
3. 疯女
[feng1 n?] (浩) بيمار
4. 疯狂之人
[feng1 kuang2 zhi1 ren2] (浩╣ぇ) ګاتړۍ
5. 疯狂的人
[feng1 kuang2 de5 ren2] (浩╣) باو وهلی;بيمار;پاګل;خنډمنډ;شوډنګ;لېونغرتی;لېونى;مجنون;وايه;باسار;بر
6. 疯狂行为
[feng1 kuang2 xing2 wei2] (浩╣︽) جنون;لېونتيا;ليونتوب
7. 疯癫
[feng1 dian1] (浩碰) باو وهلی;بى چتى;پاګل;شوډنګ;ګادړ;لالچي;لېونغرتی;لېونى;ليونى;جنوني;ميزوب;هڅ;مجنون;خشک دماغ;زنځيري;دېوانه;ساپټ
8. 疯癫的
[feng1 dian1 de5] (浩碰) ابله;انايي;انکار;باډو;باو وهلی;باوله;بړبنګ;بودله;بوړ;بې دماغه;بې More…