Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
痠疼 痠痛
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 痠疼
[suan1 teng5] (祄痥) ( دبدن دكومى برخى );بتک;بتکی;بې حسه;بى حسه;بى حسول;بى خوده;بيده;پتک;توم;سوړنګ;فلجول;کرخت;کرختول;ويده;ويدول;کړغ;ډنډوب;ډبډوب;زمول;کړغېچ;سونګټ
2. 痠痛
[suan1 tong4] (祄礹) ( دبدن دكومى برخى );بتک;بتکی;بې حسه;بى حسه;بى حسول;بى خوده;بيده;پتک;توم;سوړنګ;فلجول;کرخت;کرختول;ويده;ويدول;کړغ;ډنډوب;ډبډوب;زمول;کړغېچ;سونګټ