Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
相互 相仿 相传 相似 相关 相反 相同 相和 相对 相差 相干 相异 相当 相投 相撞 相机 相比 相知 相称 相等 相识 相貌 相辅 相近 相通 相配 相间
selected terms: 42

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xiang1] () په خپلو کې;ترله;څبله;زيله;له دواړو خواوو;وبله;متقابلاً;ځبله
2. 相互
[xiang1 hu4] (が) په خپلو کې;ترله;څبله;زيله;له دواړو خواوو;وبله;متقابلاً;ځبله
3. 相仿
[xiang1 fang3] (ラ) بالمثل;په څېر;څېر;داسې;دیې;سره ورته;شبيه;متحدالشکل;مثل;مشابه;مماثل;همرنګه;همشکل;ورته;يو More…
4. 相传
[xiang1 chuan2] (肚) سيمه ييزو حكومتونو ته واك لېږدونه;واك سپارنه;واك لېږد
5. 相似
[xiang1 si4] () شباهت لرل;مشابهت لرل;نژدى والى لرل;ورته کېدل;ورته والى;تماثل
6. 相似的
[xiang1 shi4 de5] () مشابه;بالمثل;يکهمان;متشابه;شبيه;مماثل;يورنګ;قياسي;يکنواخت
7. 相关
[xiang1 guan1] (闽) ملزوم
8. 相关的
[xiang1 guan1 de5] (闽) ارتباطي
9. 相反地
[xiang1 fan3 de5] (は) ونج;بد;تلافي كول;چپېدل;دخر څلا ومېز;دګڼلواّله چوت;شمارونکی;شمېر ونكى;ضد;غرفه;كږېدل;ګنه;کڼکۍ;کوڼکۍ;مخالف;مخالفت كول;وران كږول;ورانول;ورانېدل;چرلکی;منا;غچ اخيستل;مقابله More…
10. 相反的事物
[xiang1 fan3 de5 shi4 wu4] (はㄆ) اړپېچن;السنه;په روابطو اوتنظيم کښې تغير;پورځل;چپ;خبرې;خبرې کول;خلاف;ږغېدل;صحبت More…
11. 相同
[xiang1 tong2] () ان;حتى;كټ مټ;لا;لكه;ليا;مساوى;مشابه;هغه;هم هغسى;هم هغه;هماغه;همغه;ورته;يو شانته;يوشۍ يوډول;يوبرابر;مساويانه;مساوي;مخی;متحدالشکلانه;همجنس، هم جنس
12. 相同
[xiang1 tong2] () برغونی;بغرګونی;عينى;عيني;كټ مټ;يو شان;يوشان;سروتن;يوډول;يوشانته;همذات;يورنګ;يوطور;کور;بډ;بالمثل;برابر;مخی;موازي;يوځائي;متحدالشکلانه;معادل;شانته;يولاس;يکسان
13. 相和谐
[xiang1 he2 xie2] (㎝坑) زوجه;شريکېدل;کورودانه;کورودانې;ماينه يا ميړه;هغه بېړۍ چه بلى سره په بچر ګه ځى
14. 相对
[xiang1 dui4] (癸) ( ضد );اړپېچن;بل;بلرغو;پرخلاف;پرضد;خلاف;ضد;عکس;غيره;متضاد;مخالف;مخامخ;مقابل;مقابل چپ;يو د بل مخې ته;متقابل;محاذي;ضدي;مغاير;متخالف;منعکس;اپوټه;چپ
15. 相对主义
[xiang1 dui4 zhu3 yi4] (癸竡) رېلېټيويزم
16. 相对值
[xiang1 dui4 zhi2] (癸) مقياسوي
17. 相对性
[xiang1 dui4 xing4] (癸┦) نسبيت
18. 相对的
[xiang1 dui4 de5] (癸) مورګنی;خيښ;رشته دارى;پرتليز;خپل;خپلوى;خېښ;خيښى;دوست;عزيز;قريب;منسوب;نسبي;نسکير;مقياسوي;قرابت دار;نجلۍ والا;مربوطين;هډوال;نسبتي;موصول;خپلوان
19. 相对论
[xiang1 dui4 lun4] (癸阶) نسبيت
20. 相差
[xiang1 cha4] (畉) اټالول;اختلاف درلودل;بېلېدل;تفاوت در لودل;څټ ته اچول;شا ته اچول;شاته کول;شخړه لرل;تفاوت;مشخصېدل;توپېر;مغايرت;فرق ◊ [xiang1 cha4] (畉) More…