Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
竦意 竦毛 竦竦 竦骨
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[song3 yi4 de5] (谲種) اراده;انګچه;اولوالعزم;بادقته;باريک بين;پاملرنه;تکل;توجه;توښ;چوپړ;حل شوی;ځور;ځير;ځير متوجه;زير;صدد;عمد;قصد;کست;متوجه;مرام مطلوب;مشغول;مقصد;نوكر بوخت;څار More…
2. 竦毛
[song3 mao2] (谲を) شکول;تيکول;غونى
3. 竦竦
[song3 song3] (谲谲) باندې;برسېره;پاس
4. 竦骨
[song3 gu3] (谲癌) (لكه له وېرې);ارتعاش;اهتزاز;بړبوزه;پوړکېدل;پوڼېدل;ترېدل;ترېدنه;تهېدل;ټانک کښل;ډبۍ;رېږد;رېږدېدل;رېږنا;سړه لړه;سوسکېدل;ګاړبوزه;ګبړي;ګبڼۍ;ګبڼۍ More…