Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
简介 简便 简化 简单 简并 简明 简易 简朴 简洁 简约 简练 简装 简要 简谱 简陋
selected terms: 23

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jian3] (虏) خط مط;نوشت;قلم فرسائي;پيزۍ;تورکی;تورى;توری;ټکی;حرف;څيری;خط;رقعه;کهنه;ليك;ليک;متحدالمال;مکتوب;رقيمه;کاته;چيټۍ;نوشته;ليکنه;ښکوی;نامه;سند;يادښت
[jian3 jie4 duan3 wen2] (虏ざ祏ゅ) انځورول;تر سيمول;چاپيريال وزمه څيره;دكتاب د فصل انځور;دكتاب دپشتۍ انځور;قلمي ځيره;ليكلى ترسيم;سرلوحه
3. 简便地
[jian3 bian4 de5] (虏獽) په څرګند ډول;په لنډه توګه;خلاصتاً;لنډ
4. 简便饮食店
[jian3 bian4 yin3 shi2 dian4] (虏獽都┍) رستوران
5. 简化
[jian3 hua4] (虏て) دخوړو هضم دكيمياوي موادو په واسطه
6. 简化的
[jian3 hua4 de5] (虏て) نازل
7. 简单化
[jian3 dan1 hua4] (虏虫て) اسانول;څرګندول;رڼول;ساده كول;ساده کول
8. 简单地
[jian3 dan1 de5] (虏虫) ارومرو;بالکل;په بشپړډول;په ساده ډول;تش;صرف;قطعاً;کورټ;مازې تش;يواځې
9. 简单测验
[jian3 dan1 ce4 yan4] (虏虫代喷) ازمويل;پښتېدل;پوښتل;پوښتېدل;پېچمی;ټوكمار;ټوكه;ټوكې;چيستان;ډوړه;کيسۍ;لنډه ازموينه;مسخره كول
10. 简并
[jian3 bing4] (虏) بد اخلاقه;بدکرداره;بدلاري;بې لارې;ټيټېدل;ځان کښل;رهزني;سنګساره;ښويېدلی;فاسد;فاسدېدل;فحاش;ګارېدل;كم اصل;كمسل كېدل;کنجر;له لارې وتلی;منحط
11. 简明地
[jian3 ming2 de5] (虏) اجمالاً;مجملاً;بالاجمال;مجمل
12. 简易化
[jian3 yi4 hua4] (虏て) امداد;تساند;تعاون;توشدان;چيتېدنه;حاضرين;څيخنه;ځيږتيا;څينګښه;خاتيځ;تسهيل;اساني;تيا
13. 简易地
[jian3 yi4 de5] (虏) ارومرو;بالکل;په بشپړډول;په ساده ډول;تش;صرف;قطعاً;کورټ;مازې تش;يواځې
14. 简易地铺装
[jian3 yi4 di4 pu4 zhuang1] (虏綫杆) په ډبروفرش كول
15. 简易窄床
[jian3 yi4 zhai3 chuang2] (虏) کټ;کاوچه;(سفرې چپركټ);پېړۍ;چارپايي;كټ;كوچنى كټ;چپرکټ
16. 简朴的
[jian3 pu3 de5] (虏Φ) ( بې تجمله;بړچند;بسيط;بې تکلفه;پارسا;په ځان حاكم;تريخ;تريو;تند خوى;تندي;ټينګ;جدي;جګېدل;زيږ;ساده;ساده );سخت;سختچاری;سختګير;كلك;لانجه ور;لټل;لړشين
17. 简洁陈述
[jian3 jie2 chen2 shu4] (虏稀朝瓃) فارمول;فارمول جوړونه;قانون جوړونه;اداينه;نص
18. 简约
[jian3 yue1] (虏) بغرګېدل;پر ځای کول;تحديدول;ترنځول;ترنځېدل;تنزيلول;خوارېدل;درينګل;ډنګرېدل;زهيرول;سپكيدل;سستول;شا ته بوول;غوښې تویېدل;غوښې ټکوهل;كښته More…
19. 简练
[jian3 lian4] (虏絤) (تش مينځه شى);كپسول;كوشكوړى;کپسول;محفظه;يو پوښ چه دوا پكښى اچول شوې وى;ګرز
20. 简装本
[jian3 zhuang1 ben3] (虏杆セ) رساله;کتاب ګوټی;کتابچه