Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
系上 系住 系出 系数 系杆 系肚 系谱 系链
2. 系上
[ji4 shang4] (么) اجوتول;پتلېزول;پورې کول;تثبيتول;تړل;ټومبل;ټونبل;جوختول;غوټه اچول;غوټې اچول;غورسول;كلكول;ګنډه کول;كولپول;کلکول;نښلول;مربوطول;ټينګول
3. 系上肚带
[xi4 shang4 du3 dai4] (╰▄盿) پټۍ;تانګ;تسمه
4. 系上腰带
[xi4 shang4 yao1 dai4] (╰竬盿) ملاستو;( چې تر ملايا اوږې تاويږى );( فيته );امېل;پټاره;پټكى;پټۍ;پياخله;داورسۍ پله;دكړكۍ پټ;ملا وستونى;ملاتړونی;کمربند;پټکه;ملاوستنی;ابره
5. 系住
[xi4 zhu4] (╰) ( په تيره بيا هغه چې په هسپانيه يې يرغل وروړي وي );( دبيړۍ );المغرب سړى دشمالي افريقې اوسيدونكى;تړل;خوشتول;خېشتول;لتګرالچول;لندول;مراكشى سړى
6. 系出物
[xi4 chu1 wu4] (╰) (لكه ديوى كلمې نه دبلى);اشتقاق;څانګه څانګه شوى;كچه;مشتق;متفرع
7. 系数
[xi4 shu4] (玒计) (رياضى);په ګډه كار كوونكى;پوسته رسان;چټي رسان;ډاګي;ډاک والا;ضريب;عامل;فاکتور;ليک راوړونکی;مشتق;هغه شى چه دبل شى په مرسته كار كوى
8. 系杆
[xi4 gan1] (玒) ( په لوبه كې);(لكه هغه تخته چې داور ګاډ پټلۍ پورې نښلوي );اجوتول;اڅڼل;ارتباط;اړکی;اړوند;اړيكې;اړيکه;انتساب;انس More…
9. 系肚带
[xi4 du4 dai4] (╰▄盿) اشتر;پياړمه;تانګ
10. 系谱专家
[xi4 pu3 zhuan1 jia1] (╰眯盡產) نسب پېژندونکی
11. 系谱学
[xi4 pu3 xue2] (玒眯厩) جېنيالوجي;شجره;نسب;نسب نامه;نسبنامه نسب نامه;کرسي نامه;انساب
12. 系谱学者
[xi5 pu3 xue2 zhe3] (╰眯厩) نسب پېژندونکی
13. 系链
[xi4 lian4] (╰渺) ( يو اوږد پړى ياځنځير چې څاروي په تړى );پړى;په پړي يا ځنځير تړل;ترسېرى;تړنګ;دربل;دربلول;دزغملو حد;دواك حدود;صلاحيت;واښكى;سرواښ;مېوګی