Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
紧凑 紧切 紧张 紧急 紧抱 紧握
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jin3] (候) اېغ نېغ;ايغ;بادرنګ;بالاخره;په كلكه توګه;تړلى;تنګ;تنګسه;ټينګ محكم;جامد;جنډ;جوت;چغ;خنګ;دوڼ;راسخ;روړه;سختګيره;شخ;ضيق;عيارول;غړپول;كلك;كنجوس;کروړ;کلېچ;کمبر;کمسوری;لږوالى;ليکې;تنګول
2. 紧凑
[jin3 cou4] (候搓) ګوروالی;قوام
3. 紧切地
[jin3 qie4 de5] (候ち) ارمتى;استخراجول;اظهارول;اظهرېدل;افاده کول;انټر;باسل;بيانول;پړنګی;پنډو;په بشپړه تو ګه;په لوی لاس;تېز;ټاكلى;جلت;جلوس More…
4. 紧张的
[jin3 zhang1 de5] (候眎) (ګر);پياوړى كوونكى;تاكيدى;تشديدوونكى;ډيروونكى;متمركز;باجنجاله
5. 紧急事件
[jin3 ji2 shi4 jian4] (候ㄆン) اضطر ارى حالت;اضطراري;سملاسي;لازموالی;يړنۍ پېښه يا حال داسى پېښه چه سمد لاسه مخنيوى غواړى;ګړندی;بيړنى حالت;فوق العاده حالت
6. 紧急地
[jin3 ji2 de5] (候) ارمتى;استخراجول;اظهارول;اظهرېدل;افاده کول;انټر;باسل;بيانول;پړنګی;پنډو;په بشپړه تو ګه;په لوی لاس;تېز;ټاكلى;جلت;جلوس More…
7. 紧抱
[jin3 bao4] (候╆) په غېږ كې نيول;چپول;چړچې وهل;چومل;خوله اخستل;خوله;(ترې);اخستل;دربه کول;سره سرېښدل;سرېښېدل;ښکلول;ښکولول;غاړه ◊ [jin3 bao4] (候╆) په غېږ كې نيول;چپول;چړچې More…
8. 紧握
[jin3 wo4] (候搐) اشتر;پياړمه;تانګ
9. 紧握住
[jin3 wo4 zhu4] (候搐) اشتر;پياړمه;تانګ