Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
翻一 翻修 翻动 翻印 翻土 翻折 翻滚 翻腾 翻覆 翻译 翻车 翻转
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(陆 ... ) غلام بچه;( لكه دكتاب اوداسى نورو;اواز کول;بلل;پيشخدمت;چوپړى;چيغه ور کول;حاضرول;رابلل;ږغ کول;صفحه;غلام;مخ;نوكر;پاڼه
(陆 ... ) بلګ;پاڼه;تمبه;صفحه;ورق;ورقه;برګ;پاڼکۍ
3. 翻一番
[fan1 yi1 fan1] (陆礷) (هغه سړى چه په خوله يې يوه او په زړه يې بله وى);برغ;برغدول;برغول;بغرګول;جفتول;جوړه;ځواب;خمېدل;دوچنده;دوه برابره;دوه برخيزه;دوه برغه;دوه پوړيز;دوه چنده;دوه دونه;دوه More…
4. 翻修
[fan1 xiu1] (陆) ( پر);اړول;پلټنه كول;پلى كول;كښته كول;كوزول
5. 翻动
[fan1 dong4] (陆笆) (لكه پيسه په شير او خط كې);پورته اچول;ډكه;ډكه وركول;ورو څپېړه وهل
6. 翻印
[fan1 yin4] (陆) ادبى غلا;چور;داړه كول;دبل چااختراع او ابتكار په خپل نامه تيرول;ډاكه اچول;ساخته کار;سمندري  داړه مار;غل;سمندري غل
7. 翻土
[fan1 tu3] (陆) څوکه;خوهل;ژورول;سادين کول;سادينول;قلبه کول;ګوګول;كيندل;كينل;کارول;کنستل;کنودل;کيندل;کينل;کيننه;کندل;تسکوره;بوښتول;سوړی;اړول;لړل
8. 翻折
[fan1 zhe1] (陆ч) (داقتصادي چارو دوران);باړه يي مزدور;بدلون;بشپړه شوې چاره;تجديد;تر سره شوى كار;تمام شوى كار;خواږه خواړه;عوضي كار يګر;نسكور;ونج دپار;ګردش;چلن;له يوۀ ګوندياډلې څخه بل ګوندياډلې More…
9. 翻折的领子
[fan1 zhe1 de5 ling3 zi5] (陆ч烩) (داقتصادي چارو دوران);باړه يي مزدور;بدلون;بشپړه شوې چاره;تجديد;تر سره شوى كار;تمام شوى كار;خواږه خواړه;عوضي كار يګر;نسكور;ونج دپار;ګردش;چلن;له يوۀ ګوندياډلې More…
10. 翻滚
[fan1 gun3] (陆簎) (لكه په خټو كې);اوښتل;بړبوکۍ;بوبوره;بوربوکۍ;بوړبوکۍ;چورلندی;حيرانتيا;حيرانيدل;خارخوټی;خپړ;دوړ دوړکه;غړومبی;غولۍ;کرخنی;لوټ په لوټ اوښتل;لوټ خوړل;هك پك كيدل;هك پكتيا;هيښيدل More…
11. 翻腾
[fan1 teng2] (陆乃) (تاوول;تاوېدل;جار باسل;جارويستل;را تاوول);سره پېچل;کږېدل;لټ په لټ اوښتل;له درده تاوېدل را تاوېدل;رېږدېدل;کوندی;مروړ
12. 翻覆
[fan1 fu4] (陆滦) الوړې کېدل;اوښتل;پر بله خوا اړول;چپه کېدل;نسكورول;نسكورېدل چپه كېدل;ويجاړول;ويجاړېدل;چپه كېدل
13. 翻译员
[fan1 yi4 yuan2] (陆亩) ترجمان;ترجمه کوونکی;تفسيروونکی;ژباړن;ژباړونكى;ژباړونکی;مترجم;ترجُمان
14. 翻车鱼
[fan1 che1 yu2] (陆ó辰) لمر كب;يو ډول پنډ لنډ سمندري كب
15. 翻转的
[fan1 zhuan3 de5] (陆锣) ږ