Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
腐坏 腐朽 腐殖 腐蚀 腐败
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fu3] (籊) بدرۍ;بډې;بنډ;پيازه;تاوان;تروټ;تروټه;تطميع;حيف;خرابوالى;خرابېدل;خزانېدل;خساره;خوسا توب;خوسا شی;خوسا كول;خوساكېدل;خوساکېدل;درېغى;ډکه;رشوت;رشوتخوري;زلل;زمولېدل;زيان;ژوبله;شوپيان;شيته More…
2. 腐坏
[fu3 huai4] (籊胊) خرابول;خرابېدل خوسا كول;خوسا كيدل;خوسا كيدنه;خوساتوب;خوساکېدل;ګارېدل;کومڼول;مړامېدل;ورستول;ورستېدل;ورستيدل;ورستيدنه;عفن;کومڼېدل;چنجنېدل;متعفن;چخوڼيا
3. 腐朽
[fu3 xiu3] (籊Υ) بدرۍ;بډې;بنډ;پيازه;تاوان;تروټ;تروټه;تطميع;حيف;خرابوالى;خرابېدل;خزانېدل;خساره;خوسا توب;خوسا شی;خوسا More…
4. 腐殖土
[fu3 zhi2 tu3] (籊崔) هيومس;توره خاوره;توره مځكه;دښواو دعضوى موادو دورستېدو څخه جوړه شوې وي;هوموس
5. 腐殖质
[fu3 zhi2 zhi4] (籊崔借) هيومس;توره خاوره;توره مځكه;دښواو دعضوى موادو دورستېدو څخه جوړه شوې وي;هوموس
6. 腐蚀剂
[fu3 shi2 ji4] (籊籯警) (لكه هغه انځورونه چه دتيزابود تو يو لو په اثر په فلز يا ښيښه كى كيندل كيږى);توږل;خوړل;ګرول;كيندل
7. 腐蚀性
[fu3 shi2 xing4] (籊籯┦) تېزوالى;تندي
8. 腐败
[fu3 bai4] (籊毖) اوسپنخړی;باړيمار;بډو;بډوګو;بډېخور;پاچړ;چټلول;چخوڼیا;چومجن;چيمخن;چينجن;خوسا;خوساکېدل;خيرن ككړ;رشوتخور;سخا;فاسد;فاسدول;فساد پېشه;ګارول;ګارېدل;ككړه ول;ګنده;کومڼ;کومڼول;له لارې More…
9. 腐败物
[fu3 bai4 wu4] (籊毖) خوساتوب;رياضت;وروستوالى;عفن