Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
船东 船底 船游 船货
2. 船底
[chuan2 di3] (差┏) پړسوب;پړسونه;تورم;ټنډېدنه;ټنډېده;ډډبډ کېدل;ډډتوب;ډډتيا;ډډوالى;ډډېدل;ګومبۍ;برجستګي;کړوپول;کړوپېدل;بوک
3. 船游
[chuan2 you2] (差村) نګر;غال مغال;رېړ;څپاڼ;اشول;ايړ;بامبول;بامبېړ;بلغاک;پارو وهل;پايه;پرخاش;پوړه;تړاک;ټانټوبۍ;ټنټنا;ټنډور;جدال;جدل;جغلبه;جګاړ;جلی;جنګ;جووه;چره;چغړبه;چو;چيل;څابون;حذاء;څمڅې More…
4. 船货
[chuan2 huo4] (差砯) بار;بارکښ;باروړونکی;پېټى;مال;مال وړونکی;زوړى;باربردار;محمولات;باربرداري