Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蚓突
2. 蚓突
[yin3 tu1] (癈) اپنډېکس;تړلى;داپنديكس كولمه;دكتاب يوڅوپاټى چه وروسته ورپورې تړل كيږى;ړنده کولمه;ضميمه;مل;الحاقيه;تعليقه;الحاق;تتمه;کلمه