Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
讨厌 讨论 讨还
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(癚 ... 舧み) محبوبا;انډيواله;جانان;حبيب;دلبر;دلدار;شهۍ;عاشق;کرم;کلم;لالى;ليلا;محبوبه;معشوقه;مين;مينه;نګاره;يار;دل سوزه;دلارامه;سمنبويه;دلارام;شاهده;معشوق;مينه وړی;دلبره;لالی;سالواله;دلداره;ترکه More…
2. 讨厌
[tao3 yan4] (癚菇) بد راتلل;بدوړل;بغض;پېټن;تنفر;ټوکار;چنج;سوغوندي;كركه;كركه كول;کرکه کول;نفرت;نفرت کول;ورزو;کږل;بلوسېدل;پله;دروه
3. 讨厌的人
[tao3 yan4 de5 ren2] (癚菇) اذيت;ازار;آزار;آسيب;بدوړتوب;پتنه;پليتوالی;پليتي;تاوون;جپامرګو;جوپه انګړ;جېسنه;چټلتوب;چټلتيا;چټلوالی;چرغو;چرک;چېړنه;ځانلګړی;ځورونكى;خو ا ګرزنى;خوابدونى;خيرن More…
4. 讨论终结
[tao3 lun4 zhong1 jie2] (癚阶沧挡) ( اصطلاح );ټوكه;چوپول;خوله ورپټول;ددرواغو قصه;درواغ;ږلى كول;کيزه ور اچول;بوجه
5. 讨还
[tao3 huan2] (癚临) بدل اخيستل;بېرته ورکول;تحويلول;تسليمول;سخور اخستل;غچ اخيستل;قصد اخستل;قصور اخستل;کسات اخستل;هڅه