Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
训戒 训练 训话
2. 训练
[xun4 lian4] (癡絤) ليونه;(تربينى);اړه تړه;امادګي;اماده توب;ايجاد;برابرونه;پالنه;پرورش;تابيا;تربيت;تربيه;تشکل;تشکيل;تعليم و تربيه;تعليمات;تهيه;تيارونګ;تيارونه;تيارېدنه;تيارېده;تياری;تياري More…
3. 训练 ... 的步法
(癡絤 ... ˙猭) داّس ګام;دتګ ډول;رفتار;کلکتوب;فلسفي روش;چم و خم;ترپی;چم;تګ
4. 训练者
[xun4 lian4 zhe3] (癡絤) اېلوونکی;پالندوى;پالونکی;روزونکی;رېل;ښوونكى;مربى;مربي;ښوونکی
5. 训话
[xun4 hua4] (癡杠) اخطار;اړايستنه;ترغيبونه;تشجيع;تشويق;تشويقى خبره;خبرداري;خبرداری;سلا;نصيحت;تلقين;پوهونه