Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
语汇 语法 语言 语调 语音
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yu4] (粂) ابلاغول;اترول;اثر ښندل;اثر ښودل;اطلاع ورکول;اظهارول;اګاه کول;السنه;امركول;اورول;بيا نول;پورځل;پوهېدل;پېژندل;تدريسول;څرګندول;خبرول;خبرې;خبرې کول;درس ورکول;ږغېدل;روايت کول;ښكاره More…
2.
[yu3] (粂) د speak دريم حالت;ږغېدلى;شفاهي;صوتي;محاوره يي
3. 语汇
[yu3 hui4] (粂稪) دژبې دلغاتو مجموعه;دكلمو ذخيره چې دالفبا په ترتيب ټول شوي وي;ژبپانکه;قاموس;لغات;لغوي;لغت
4. 语法
[yu3 fa3] (粂猭) پښويه;مفردوالی;پسينه;معدوديت;خج;مستقبلتوب;مذکروالی;صرف ونحو;نيمه واوېل;نيم واول;ګرامر;ژبدود;صرف اونحو;صرف و نحو;صزف و نحو;ګرام;ګړپوهنه;ګړدود;نصبي;ظرفي;خجي;ندائي;ژب دود;مسند More…
5. 语法的
[yu3 fa3 de5] (粂猭) ګرامري;صرفي;نحوي
6. 语言学
[yu3 yan2 xue2] (粂ē厩) ګرافيم;منځينه;فونېم;ويه;زبانشناسي;ژب پوهنه;ژبپوهنه;ژبپوهنيز;ژبنی;لساني;لهجوي;بې آواز;غيرغږيز;وورين;بې ږغه;غاښيز;شونډيز;خيشومي;حنجره يي;کوچنۍ More…
7. 语言学家
[yu3 yan2 xue2 jia1] (粂ē厩產) ژب پوه;ژبپوه;ژبپوهاند;زباندان
8. 语调强的
[yu3 diao4 qiang2 de5] (粂秸眏) ټينګار پر شوى;کوټلی;موْكد;موکد
9. 语音
[yu3 yin1] (粂) ( غاړه );(په خبرو);(ګرامر);(معلوم او مجهول);(موسيقې);اظهارول;افاده کول;اواز;آواز;بيانول;په تال برابرول;تال;څرګند شوې خوښه;څرګندول;خوږ;خوږ غږ درلودنه;داظهار ذريعه;دزړه دخوالى More…