Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
资料 资本 资格 资深 资源
2. 资本
[zi1 ben3] (戈セ) پای تخت پایتخت;چمټي;پلازمېنی;(په اروپائى ژبوكې);اړوښتی;اساسى;اساسي;بنسټيز;پانګه;پايتخت;پلازمېنه;چمغېل;دارالسلطنه;دمرګ سزا;سترښار لكه دمملكت پا يتخت;سر ما يه داران;سر More…
3. 资本主义的
[zi1 ben3 zhu3 yi4 de5] (戈セ竡) پنګه وال;کاپتالست;پانګوال;پانګه لرونکی;پانګه وری;سرمايه دار;کاپيتاليست;کاپيټاليسټ;مايه دار;کاپتالستي;سرمايه دار
4. 资本家
[zi1 ben3 jia1] (戈セ產) پنګه وال;کاپتالست;پانګوال;پانګه لرونکی;پانګه وری;سرمايه دار;کاپيتاليست;کاپيټاليسټ;مايه دار;کاپتالستي;سرمايه دار
5. 资本的
[zi1 ben3 de5] (戈セ) پای تخت پایتخت;چمټي;پلازمېنی;(په اروپائى ژبوكې);اړوښتی;اساسى;اساسي;بنسټيز;پانګه;پايتخت;پلازمېنه;چمغېل;دارالسلطنه;دمرګ سزا;سترښار لكه دمملكت پا يتخت;سر ما يه داران;سر More…
6. 资格
[zi1 ge5] (戈) القاب;اوصاف;صفات;عناوين;محاسن;قابليت
7. 资深的
[zi1 shen1 de5] (戈瞏) (په ر تبه كې);په عمر پوخ سړى;پوخ;جګ;ځنډن;ځنډنی;رسيدلى;ړومبنى;سپين روبی;سپينږيری;ستر;قديم;قديمي;لرغون;لرغونى;لوړ;لوی;مسر;مشر;وختنى;يو بوټى چه ګلان يې الو تونكى تيل لرى More…
8. 资源
[zi1 yuan2] (戈方) ثروتي;طبيعي;منابع;طبيعي سرچينې