Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
跑キ 跑去 跑堂 跑步 跑的 跑腿 跑表 跑马
2. 跑去
[pao3 qu5] (禲) پشې;تلخه;کړې;کش
3. 跑堂儿的
[pao3 tangr2 de5] (禲绑ㄠ) (پيشخدمت);پتنوس;پېشخدمت;چوبړوال;خدمتګار;هوټلي;بهره;وېټر;چوپړی;ملازم;بېره;هوټل;چپراسي
4. 跑步者
[pao3 bu4 zhe3] (禲˙) (لكه اّس);استازی;اېلچي;ايلچي;باورچي;بربزه;بکاری;بهند;بهنده;بهېدونکی;پايدو;پره;پېغمبر;پيغام وړونکی;تلونکی;تلونی;تېغه;ټپالي;چاودنه;څړه More…
5. 跑的
[pao3 de5] (禲) (لكه داور ګاډى);(لكه دزخم زوه);(لكه ليك);اداره;اداره کونه;استثمار;الا;اوډنګ;اوډنه;اوډون;بهاند;بهاو;بهره برداري;بهېدنه;بهېدونکی;بيند;بينده;بيېدونکی;پرله پسې;په More…
6. 跑腿子
[pao3 tui3 zi5] (禲籐) لمنځ;جره;(ټيټې);(مجرد);بکلوریا پاس;بې څوکه;بې کډې;بېکسه;تنها;څړه;دلومړۍ;ژنكى;علمى درجې خاوند;كونډ;لونډ;يلغز;بې ښځي;بې واده;بې کډي;منفرد
7. 跑表
[pao3 biao3] (禲况) کرونوميټر
8. 跑马
[pao3 ma3] (禲皑) اوچتول;اوچتېدل;برج;پېره;پېڼه;ټپال;ځل;ختل;داوبوپه يردرېدل;دور;دوره;روڼ;سپرلى;سپرېدل;سورېدل;سورياسپورتلل;سوريدل;سوريدنه;شينګری;مته;سورلي;رول;كابوكول;كنټرولول;مخه نيول