Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
跳伞 跳伦 跳华 跳水 跳背 跳舞 跳蚤 跳起 跳跃 跳过 跳进 跳高
[tiao4 san3 yun4 dong4] (铬呈笲笆) په پاراشوټ رالاهو كيدونكى
3. 跳伦巴舞
[tiao4 lun2 ba1 wu3] (铬ぺ籖) كيوبايى نڅا
4. 跳华尔兹舞
[tiao4 hua2 er3 zi1 wu3] (铬地焊籖) په والس نڅول;په والس نڅيدل;دوالس موسيقى;والس;والس نڅا
5. 跳水
[tiao4 shui3] (铬) پيکې;په اوبو كې غوټه كېدل;تادې;تعجيل;تل ته کېناستنه;تلول;چکله;خرابات;غوپه;غوپه کول;غوټه;غوټه وهل;له پاس څخه دالو تكى په ګړهنديتوب را ټيټېدل;مرغری;يوپ
6. 跳背
[tiao4 bei4] (铬璉) شانډوله;پورژنی;انګۍ
7. 跳背游戏
[tiao4 bei4 you2 xi4] (铬璉村栏) شانډوله;پورژنی;انګۍ
8. 跳舞
[tiao4 wu3] (铬籖) نڅا;اتڼ;اجتماعي;اېشله;ايشله;بازي;بازيګري;ټولنيز;دنڅانغمه;دنڅېدو يا ګډېدو ټولنه;ډانس;رخس;رقص;رقص کول;رقصېدل;ګډا;ګډېدل;ګډېدنګ;ګډېده;ګډه امۍ;ماشت;ناچ;ناچ More…
9. 跳蚤
[tiao4 zao3] (铬癉) کيکه;براځه;بروړه;چيچړۍ;ږغانځه;غوززی;كيكه;کنډياتي;ورږه;ورګه
10. 跳起
[tiao1 qi3] (铬癬) خېز;ارغوچکه;ارغوچېدل;ارغوشتکه;ترپ;ترپ کول;ترپکې وهل;ترپل;ترپلل;ترپلنه;ترپله;ټوپ;ټوپ ټپانى;ټوپ وهل;خېز اچول;خېزوهل;دانګ;دانګل;دانګنه;دنګل;غور ځنګ More…
11. 跳跃运动员
[tiao4 yue4 yun4 dong4 yuan2] (铬臘笲笆) (بلوز);اندرکه;انګيا;جرابۍ;جمپر;دكارګرانواوږدكوټ;راګ;سدرۍډوله اوبدل شوې جامه چه ښځى يىدلمنىسره اغوندې;ګنجی;لمن;ټوپي
12. 跳过
[tiao4 guo4] (铬筁) شانډوله;پورژنی;انګۍ
13. 跳进
[tiao4 jin4] (铬秈) اچول 
;ارتاوول;ارتېيل;بربړوک;بطن;پرځېدنګ;پړتاوول;تلوار كول;تلول;ټوپ;جړوبى;جوړوبی;ځان اچول;ځړوبى;خطا وتل;دنګيدل;دنګيدونكى;ډانګ;ډوبول;ډوبيدل;ډوبيدونكى په ماشين كښې More…
14. 跳高
[tiao4 gao1] (铬蔼) ټوپ