Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
躲蔽 躲藏 躲避 躲闪
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[duo3 bi4 chu3] (跟姜矪) پښانګه;دكوټى ګوټ;زاويه;سپيته;ښونګ;شپيته;كوت;ګوټ;ګوښه;كونج;کوت;کوتی;کونج;کونجک;پاټکی;دخمه
[duo3 cang2 chu3] (跟旅矪) رڼ;جلغه;املېيل;پټ ځای;پټکنی;پټڼخاي;پټول;پټېدل;پوست;پوستكى;پوښل;تروښېدل;چرم;چمړه;چه;څرمن;خښېدل;دپټېدوځاى;ژون;ساخت;سختیان;ښخېدل;غلي کېدل;ګګاړه;له نظره پټول;مخ More…
3. 躲藏者
[duo3 cang2 zhe3] (跟旅) پټيدل;پټ پټ تلل;غـلى غـلى ګرځيدل
4. 躲避球
[duo3 bi4 qiu2] (跟磷瞴) شپ;التجا;املېيل;بارک;بچ کول;پټول;پنا;پناګاه;پناه ځای;پناه ګاه;پناه وركول;پوښل;حفاظت;حفظ;حفظ کول;حمايه;خزه;خوندې كول;دايمي;دخوندې More…
5. 躲闪的
[duo3 shan3 de5] (跟皗) ازغي لرونکی;جوګ;ځوزن;کالکوچن
6. 躲闪者
[duo3 shan3 zhe3] (跟皗) دره;ژباوڼ