Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
轮唱 轮回 轮子 轮廓 轮状 轮缘 轮询 轮转
2. 轮唱
[lun2 chang4] (近佰) پرله پسې سندره;چکر وهل;داسې سندره چې يويې سر كړى اوبل يې ورپسې پيل كړي
3. 轮回
[lun2 hui2] (近) (ديوه اروا په بل كې ننوتل);تناسخ;كوچيدل;ليږديدل
4. 轮子
[lun2 zi5] (近) (شترينګ);(ولكه);ارابه;اربه;اشترنګ;الوتونکی;بايسكل;تاوېدل;تولول;جلو;جولا ګاډى;چورلېدل;څرخ;څرخ خوړل;څرخکې خوړل;څرخول;څرخېدل;داور لوبې څرخ;ددولتي يا صنعتي ادارې څرخ;دربړو لو More…
5. 轮廓的
[lun2 kuo4 de5] (近锅) کانتور;(لكه دسيند);په ليكو يا كرښوكې ايسار شوې يا احاطه شوى مورګه;حاشيه;څنډه;خاكه;طرح;غاړه;كانتور;شبح
6. 轮状的
[lun2 zhuang4 de5] (近) په نوبت كول;په وار كيدل;تاوول;تاوول په واركول;تاوېدل;چورلول;چورلېدل;چورليدل;څرخول;څرخېدل;څرخيدل;ګرزول;ګرزېدل;لغړول;لغړېدل;جاروتل;پروښول
7. 轮缘
[lun2 yuan2] (近絫) ګيری;کېرۍ;(دګردى شى);پيڅکه;چاپېرول;چاپېرېدل;څنډ ه;څنډه;ژۍ;ژى;ساحل;سرخۍ;غاړه;غژه;غوزارونه;ګاړه;کناره;کنګره;لسته;مندرو;مورګه;نالول;نعلول;چمبه;پره;چنبر
8. 轮询
[lun2 xun2] (近高) ټاکنې;د رايو اخيستنه;انتخابات;راى وركول;راى وركونه
9. 轮转
[lun2 zhuan3] (近锣) بايسکل;جوګه;جولا ګاډی;سايکل
10. 轮转焰火
[lun2 zhuan4 yan4 huo3] (近锣礙) دوړ ودلوبو يوڅرخ چه رنګه كاغدونه وركښې ګنډل شوى وى اوپه تاوولور نګارنګونه ښيى